Obchodní podmínky internetového obchodu inamiot.pl

I. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní podmínky definují pravidla pro používání obchodu uživatelem, včetně kupujícího, prostřednictvím kterého jsou prováděny nákupy, provozovaného prodávajícím.
 2. Vlastníkem internetového obchodu a autorských práv umístěných na doménové adrese www.inamiot.pl je: inamiot.pl Sp. Zoo. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Všechna práva vyhrazena inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Obchodní podmínky jsou průběžně zpřístupňovány na webových stránkách obchodu způsobem, který uživatelům umožňuje získat, reprodukovat a zaznamenat jejich obsah.

II. Definice používané v nařízeních

 1. Prodejce-vlastník internetového obchodu inamiot.pl na adrese www.inamiot.pl.
 2. Obchod – platforma informačních a komunikačních technologií provozovaná na adrese: www.inamiot.pl, kde mohou její uživatelé prostřednictvím internetu nakupovat dostupné zboží prezentované na doméně www.inamiot.pl.
 3. Kupující – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale s právní subjektivitou, která uzavírá kupní smlouvu podle pravidel obchodu.
 4. Kupní smlouva – smlouva uzavřená v obchodě za podmínek stanovených obchodními podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je prodej zboží kupujícímu.
 5. Obchodní podmínky – tato pravidla obchodu.
 6. Zboží – předměty, které jsou předmětem prodeje, prezentované na www.inamiot.pl.

III. Podmínky používání obchodu

 1. Pokud jste fyzická osoba, můžete Obchod používat za předpokladu, že jste plně způsobilí k právním úkonům.
 2. Uživatel, který není fyzickou osobou, může Obchod používat prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem.
 3. Prodávající neodpovídá za škody způsobené tím, že uživatel uvede v registračních formulářích nepravdivé, neaktuální nebo neúplné údaje a že uživatel nedodrží smluvní podmínky. Údaje poskytnuté uživatelem nesmí porušovat platné právní předpisy ani osobnostní práva a práva třetích stran.
 4. Uživatel je povinen neprozradit třetím osobám své přihlašovací jméno a přístupové heslo, kterým se přihlašuje do obchodu.

IV. Registrace a přihlášení do obchodu

 1. Uživatelé mají možnost používat obchod jak po registraci v obchodě, tak bez registrace. Registrovaní uživatelé mohou sledovat stav doručení objednaného zboží.
 2. Uživatelé, kteří nejsou v obchodě zaregistrováni, jsou povinni přijmout obchodní podmínky.
 3. Registrace v obchodě vyžaduje splnění následujících podmínek: a)přihlášení do obchodu pomocí přihlašovacího jména a hesla prostřednictvím příslušného webového formuláře dostupného na webových stránkách obchodu, b)přijmout Pravidla obchodu.
 4. V případě změny údajů o uživateli uvedených při registraci by měl uživatel tyto údaje aktualizovat před uzavřením následné smlouvy prostřednictvím příslušného formuláře dostupného v obchodě.
 5. Po registraci je v Obchodě vytvořen uživatelský účet, což je soubor zdrojů, kde jsou uloženy informace o uživateli a jeho činnostech v rámci Obchodu v souvislosti s uzavřenými smlouvami. Součástí vašeho účtu je mimo jiné. přístup k historii objednávek v obchodě nebo možnost opravit své údaje a změnit heslo.

V. Zadávání objednávek v obchodě a jejich zpracování

 1. Uživatel může prostřednictvím obchodu zadávat objednávky 24 hodin denně 365 dní v roce.
 2. Uživatel zadá objednávku e-mailem.
 3. Objednávka bude potvrzena proforma fakturou zaslanou v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu a bude přijata kvyřízení po připsání platby. Zaplacením objednávky dochází k přijetí objednávky a dodacích podmínek.
 4. Objednávka podaná e-mailem bude předána asistentovi obchodu k ověření údajů a poté, doplněna o náklady na dopravu, odeslána kupujícímu na uvedenou adresu. Pro potvrzení objednávky musí kupující zaslat e-mail na adresu obchodu s textem „Potvrzuji objednávku“.

VI. Ceny zboží – Dodací náklady – Způsoby platby

 1. Náklady na doručení jsou uvedeny zvlášť s ohledem na místo doručení a musí být připočteny k celkové ceně objednávky. Náklady na doručení závisí na velikosti zásilky a místě doručení.
 2. Standardní zásilky se oceňují automaticky – tj. ty, jejichž rozměry a hmotnost nepřesahují limitní parametry stanovené kurýrní společností dhl, ups, k-ex podle ceníku na webových stránkách provozovatele.
 3. Velkoobjemové zásilky budou naceněny individuálně – náklady na dopravu velkoobjemového zboží budou naceněny individuálně a zahrnuty do e-mailu obsahujícího kompletní objednávku kupujícího ke konečnému potvrzení. Vykládka objemných zásilek probíhá na straně klienta.
 4. Prodávající neodpovídá za nedodání Zboží z důvodů na straně Kupujícího – např.: z důvodu nesprávné dodací adresy.
 5. Cena uvedená prodávajícím je pro zákazníka závazná v okamžiku podání objednávky.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny výrobků v internetovém obchodě www.inamiot.pl zavést, stáhnout jakýkoli výrobek z obchodu a spustit propagační kampaň. Pravidelné propagační kampaně se nevztahují na již zadané a probíhající objednávky.
 7. Formy platby

  Platba předem bankovním převodem:

Za objednané zboží můžete zaplatit bankovním převodem, a to přímo na účet majitele obchodu uvedený na faktuře:

Typy transferů:

Tradiční převod – lze objednat na pobočce banky nebo online. To je vyřešeno v tzv. elixír (3 relace denně, pouze v pracovní dny), což v praxi znamená, že zákazník musí čekat na zpracování převodu v nejbližší možné relaci. Platba je v zásadě potvrzena do jednoho dne. Pokud si zákazník přeje objednávku urychlit, může mu být zasláno elektronické potvrzení o převodu, které objednávku téměř okamžitě potvrdí.

Expresní přenos – doba zpracování je několik minut (tento přenos nečeká na relace elixíru).

VII. Reklamace – Odstoupení od smlouvy – Záruky

 1. Reklamace podává kupující v souladu s pravidly uvedenými na záručním listu zboží. V případě nejasností kontaktujte prodávajícího. Aby mohla být reklamace posouzena, je třeba uvést jméno kupujícího, číslo objednávky, číslo dokladu o koupi (faktury s DPH) a písemně a na fotografiích popsat předmět reklamace. Doporučujeme, aby zákazník v popisu stížnosti uvedl: (1) informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požadavek na způsob uvedení Zboží do souladu s Kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny či odstoupení od Kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje reklamujícího – usnadní a urychlí to vyřízení reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě mají pouze formu doporučení a nemají vliv na účinnost stížností podaných bez doporučeného popisu stížnosti. Stížnosti zasílejte písemně na adresu společnosti nebo e-mailem na adresu kontakt@inamiot.pl.
 2. Obchod vyřídí stížnost nejpozději do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Zákazník bude o výsledku stížnosti neprodleně informován.
 3. V případě právnické osoby a organizační složky bez právní subjektivity může veškeré úkony tohoto subjektu provádět pouze osoba, která je oprávněna jménem tohoto subjektu provádět úkony související s užíváním Obchodu a vykonávat veškerá práva a povinnosti tohoto subjektu jako Zákazníka. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, pokud má prodávané Zboží fyzickou nebo právní vadu (záruka).
 4. Pokud je pro reakci Prodávajícího na reklamaci Klienta nebo pro uplatnění práv Klienta ze záruky nezbytné dodat Zboží Prodávajícímu (do jeho skladu), bude Klient Prodávajícím vyzván, aby Zboží dodal, v případě spotřebitele na náklady Prodávajícího.
 5. Náklady na opětovné dodání Zboží po vyřízení reklamace v případě neoprávněného uplatnění záruky (negativní vyřízení reklamace Prodávajícím) nese Zákazník. V případě úspěšné reklamace prodávající dodá zákazníkovi opravené nebo nové zboží na jeho vlastní náklady.
 6. Záruka uvedená v odstavci … 1-6 tohoto oddílu, Zákazníkovi kupujícímu Zboží za účelem přímo souvisejícím s jeho profesionální nebo podnikatelskou činností (Zákazník, který není Spotřebitelem), se vylučují v souladu s ustanoveními obsaženými v občanském zákoníku.
 7. Postup pro podávání stížností uvedený v odstavci … 1-6 tohoto oddílu se vztahují na zákazníka-spotřebitele, který nabývá Zboží, tj.:

– fyzické osoby provádějící běžné nákupy

– obchodníci, kteří provádějí nákupy nesouvisející s podnikáním, tj. nepřebírají účet nebo fakturu na jméno společnosti obchodníka.

– fyzické osoby, které vykonávají ekonomickou činnost jako jedna osoba, zapsané v Centrálním registru ekonomických činností a informací (CEIDG), které uzavírají smlouvu přímo související s jejich ekonomickou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ně nemá profesionální charakter, zejména vzhledem k předmětu jejich ekonomické činnosti.

 1. Záruka a záruční práva se neuplatňují, pokud byla vada způsobena nesprávnou instalací Zboží nebo jeho použitím v rozporu s určením nebo pokyny výrobce.
 2. Poškození způsobené při doručování zboží musí být neprodleně nahlášeno osobě, která zásilku doručuje, a musí být kontaktován prodávající. Aby mohla být reklamace poškozené zásilky během přepravy posouzena, musí být sepsán „protokol o škodě“ za přítomnosti zaměstnance společnosti, která zásilku doručuje.
 3. V případě poškození zásilky musí být případná reklamace vůči kurýrní společnosti uplatněna písemně co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od převzetí zásilky ve smyslu zákona ze dne 15. listopadu 1984. Zákon o přepravě (zákon č. 1173 a 1529 z roku 2012). Za tímto účelem zavolejte kurýrovi, aby sepsal protokol o škodě a poslal nám ho v originále. Po uplynutí této lhůty ztrácí zákazník nárok na vrácení poškozeného zboží. Neneseme odpovědnost za zásilky, které byly na žádost zákazníka odeslány jinou kurýrní společností, než se kterou máme uzavřenou smlouvu.
 4. Kupující má právo písemně odstoupit od uzavřené smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy na základě zákona ze dne 30. května 2014. (Sbírka zákonů 2014, položka 827 ve znění pozdějších předpisů). V případě písemného odstoupení od smlouvy je zákazník povinen vrátit zboží do čtrnácti dnů. Výše uvedené oprávnění se vztahuje i na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro ni nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti . Vrácené produkty musí mít nepoškozený originální obal od výrobce, musí být kompletní a bez známek používání. – Formulář pro vrácení – (klikněte pro stažení formuláře)
 5. Zákazníci, kteří jsou spotřebiteli, tj. fyzické osoby uzavírající smlouvy pro účely, které přímo nesouvisejí s jejich obchodní nebo profesní činností, mají právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu.
 6. Zboží, které je obsaženo v nabídce Prodávajícího a je vyrobeno podle individuálních specifikací sdělených Prodávajícímu Zákazníkem v souladu s čl. 38 odst. 3 zákona ze dne 30. května 2014. o právech spotřebitelů, spotřebitelé nemají právo odstoupit od smlouvy uzavřené s prodávajícím na základě učiněné objednávky.
 7. Vrácené zboží je třeba zaslat na adresu 55-002 Dobrzykowice ul. Kameny 4 označené jako „vrácení“ a vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy – po dohodě s prodavačem.
 8. V případě uplatnění 14denního práva na odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží kupující.
 9. Jakmile prodávající obdrží a úspěšně ověří vrácené výrobky, zašle kupujícímu opravný doklad k vráceným výrobkům k potvrzení.
 10. Po obdržení potvrzení (kopie dokladu) prodávající vrátí cenu výrobků na bankovní účet uvedený kupujícím do 14 dnů od obdržení zboží a příslušné dokumentace. V případě částečného vrácení zboží se náklady na doručení nevracejí.
 11. Na zboží prodávané v obchodě se vztahuje záruka výrobce, která se počítá od data dodání zboží. V případě vady Zboží je Zákazník povinen nahlásit reklamaci Prodávajícímu spolu se záručním listem Ručitel v rámci záruky posoudí reklamaci do 14 dnů ode dne obdržení reklamace od Zákazníka Prodávající bude informovat o termínu opravy nebo výměny nebo odmítnutí služeb v rámci záruky. Práva vyplývající ze záruky neomezují ani nevylučují právo spotřebitele reklamovat Zboží v rámci záruky.

VIII. Zásady ochrany údajů a soukromí

 1. Podáním objednávky souhlasíte s tím, aby prodávající uchovával a zpracovával vaše osobní údaje obsažené v objednávce v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997. (Sbírka zákonů z roku 2002, č. 101, položka 929 – konsolidované znění, v platném znění). Osobní údaje uživatelů, kteří jsou fyzickými osobami (včetně fyzických osob podnikatelů), zpracovává prodávající jako správce osobních údajů za účelem poskytování služeb prodávajícího. . Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné.
 2. Osobní údaje uživatele mohou být zpřístupněny subjektům, které jsou oprávněny je obdržet podle platných právních předpisů, včetně příslušných soudních orgánů. Osobní údaje uživatelů mohou být v nezbytném a požadovaném rozsahu předávány také třetím osobám, včetně subjektů, které pro prodávajícího vykonávají činnosti související se smlouvou uzavřenou s kupujícím, m. v. provozovatelům, kteří provádějí elektronické platby za uzavřené smlouvy, nebo provozovatelům, kteří dodávají objednané zboží.
 3. Prodávající zajistí, aby uživatelé, jejichž osobní údaje zpracovává, uplatňovali svá práva podle zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup k obsahu vlastních osobních údajů a práva na jejich opravu, jakož i práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů podle zásad popsaných v uvedeném zákoně.
 4. V rámci výkonu práva na kontrolu zpracování vlastních osobních údajů má Uživatel zejména právo podat písemnou odůvodněnou žádost o ukončení zpracování svých údajů vzhledem ke své konkrétní situaci, jakož i právo vznést námitku proti zpracování svých údajů, pokud je Prodávající zpracovává, pokud je to nezbytné pro splnění zákonem odůvodněných účelů sledovaných Poskytovatelem služeb nebo pokud je Prodávající hodlá zpracovávat pro marketingové účely, nebo proti předání osobních údajů Uživatele Prodávajícím jinému správci údajů než Prodávajícímu.
 5. Důvěrné informace týkající se uživatelů, včetně jejich osobních údajů, jsou prodávajícím chráněny před neoprávněným zveřejněním nebo ztrátou a před zničením nebo neoprávněnou úpravou uvedených údajů.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Výrobky a názvy uvedené v internetovém obchodě www.inamiot.pl slouží pouze k identifikaci a mohou být registrovanými ochrannými známkami.
 2. Prodávající se snaží zajistit, aby popisy nabízeného zboží odpovídaly skutečnosti. Prodávající však nenese odpovědnost za nesprávné uvedení parametrů a vlastností zboží nebo jejich náhlou změnu ze strany výrobce.
 3. Odesláním objednávky kupující přijímá tyto podmínky.
 4. Údaje uvedené na produktech prezentovaných v internetovém obchodě www.inamiot.pl jsou v souladu s katalogovými údaji výrobců.
 5. Případné spory vzniklé v průběhu transakcí v internetovém obchodě www.inamiot.pl budou řešeny v první instanci dohodou mezi stranami, a pokud se strany nedohodnou, příslušným soudem.
 6. Obsah internetového obchodu www.inamiot.pl nepředstavuje nabídku ve smyslu občanského zákoníku, ale výzvu k uzavření smlouvy.
 7. Veškeré záležitosti neupravené těmito pravidly se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.