Πολιτική απορρήτου

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 25 Μαΐου 2018 θα τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016. σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εν συντομία “RODO”), τροποποιούμε, ως εκ τούτου, την Πολιτική Απορρήτου μας. Ως εκ τούτου, θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ποιο σκοπό και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο της Πολιτικής απορρήτου παρακάτω:

I. Ρήτρα πληροφόρησης και πεδίο εφαρμογής της επεξεργασίας δεδομένων και σκοπός και διάρκεια της αποθήκευσης των δεδομένων

 1. Ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι: inamioit Sp. Ζωολογικός κήπος. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-mail διεύθυνση αλληλογραφίας: kontakt@inamiot.pl
 2. Ο Διαχειριστής, μέσω του Ιστότοπου και άλλων μορφών επικοινωνίας, συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών που παρέχονται κατά τις διαδικασίες εγγραφής στον Ιστότοπο: όνομα και επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, … κ.λπ.
 3. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς και με βάση τις ακόλουθες νομικές βάσεις:
 • προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση για την παροχή των υπηρεσιών μας με βάση το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες της εταιρείας μας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού RODO),
 • για την εκτέλεση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού RODO),
 • προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές υποχρεώσεις που μας αναλογούν σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας και την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του κανονισμού RODO), το οποίο αποτελεί επίσης το έννομο συμφέρον μας για την προστασία μας από τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις νομικές μας υποχρεώσεις,
 • για σκοπούς αρχειοθέτησης (αποδεικτικούς) για τη διασφάλιση πληροφοριών σε περίπτωση νομικής ανάγκης απόδειξης γεγονότων και για την ενδεχόμενη δημιουργία, διερεύνηση ή υπεράσπιση αξιώσεων, που αποτελεί έννομο συμφέρον μας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO),
 • για να σας προσφέρουμε άμεσα υπηρεσίες (άμεσο μάρκετινγκ), το οποίο αποτελεί έννομο συμφέρον μας (νομική βάση: άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του κανονισμού RODO).
 1. Αποδέκτες δεδομένων – Ενδέχεται να μοιραστούμε τα δεδομένα σας με τις ακόλουθες κατηγορίες οντοτήτων:
 • σε υπεργολάβους, δηλαδή σε οντότητες που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία δεδομένων με τις οποίες έχουμε συνάψει συμφωνία για την ανάθεση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων: π.χ. εταιρεία πληροφορικής, πάροχος φιλοξενίας, πάροχος λογισμικού,
 • σε κυβερνητικές και διοικητικές αρχές, όπως το Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή η Εφορία, τράπεζες, άλλα ιδρύματα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ εμάς και εσάς και από το νόμο.
 • Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και δεν σκοπεύουμε να το πράξουμε στο μέλλον.
 1. Περίοδος διατήρησης δεδομένων – Τα δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για την περίοδο που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω, δηλ:
 • Διατηρούμε τα δεδομένα σας που αποκτήθηκαν με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την περίοδο διαπραγμάτευσης της σύμβασης και μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους που έπεται του έτους κατά το οποίο επικοινωνήσατε για τελευταία φορά μαζί μου,
 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που λαμβάνονται σε σχέση με τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασης και στη συνέχεια για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το νόμο και μέχρι το τέλος της περιόδου παραγραφής των πιθανών αξιώσεών σας που απορρέουν από τη σύμβαση που έχει συναφθεί μαζί μας,
 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία με σκοπό τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις που μας αναλογούν σε σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησής μας και την εκτέλεση μιας σύμβασης για το χρονικό διάστημα έως ότου εκπληρωθούν οι εν λόγω υποχρεώσεις, και στη συνέχεια για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται από το νόμο να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας ή για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ενδέχεται να υποστούμε τις νομικές συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που μας αναλογούν,
 1. Τα δικαιώματά σας που εισάγει ο κανονισμός RODO – Σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, δικαιούστε:
 • Το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο των επεξεργασμένων δεδομένων και λήψης αντιγράφου αυτών,
 • Το δικαίωμα διόρθωσης (τροποποίησης) των δεδομένων,
 • το δικαίωμα διαγραφής,
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων,
 • Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων.

Μπορείτε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα στέλνοντάς μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσή μας στο σημείο Ι ή μια επιστολή που αποστέλλεται στην ταχυδρομική μας διεύθυνση στο σημείο Ι ανωτέρω.

Σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 1 του Συντάγματος. 6(1)(α) του κανονισμού RODO, δηλ. συναινέσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.

 1. Καταγγελία στην εποπτική αρχή:

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει τις διατάξεις του κανονισμού RODO, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή (τον Πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων).

 1. Εθελοντικότητα της παροχής δεδομένων και συνέπειες της μη παροχής:

Εφόσον η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται με σκοπό τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης, η παροχή των δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης. Η παροχή δεδομένων είναι προαιρετική, αλλά η μη παροχή δεδομένων έχει ως συνέπεια να μην είναι δυνατή η σύναψη ή η εκτέλεση σύμβασης.

II. Πληροφορίες για τα cookies

 1. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies.
 2. Τα cookies (τα λεγόμενα “cookies”) είναι δεδομένα πληροφορικής, ιδίως αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της Υπηρεσίας και προορίζονται για τη χρήση των ιστότοπων της Υπηρεσίας. Τα cookies περιέχουν συνήθως το όνομα του ιστότοπου από τον οποίο προέρχονται, το χρονικό διάστημα που αποθηκεύονται στην τελική συσκευή και έναν μοναδικό αριθμό.
 3. Η οντότητα που τοποθετεί cookies στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας και έχει πρόσβαση σε αυτά είναι ο Διαχειριστής της υπηρεσίας.
 4. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

– τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς οι επισκέπτες του ιστοτόπου χρησιμοποιούν τους ιστοτόπους, γεγονός που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενό τους,

– τη διατήρηση μιας συνεδρίας του χρήστη της υπηρεσίας (μετά τη σύνδεση), χάρη στην οποία ο χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει εκ νέου τη σύνδεσή του και τον κωδικό πρόσβασής του σε κάθε υποσελίδα της υπηρεσίας,

– για τον καθορισμό του προφίλ σας, προκειμένου να σας προβάλλεται εξατομικευμένο υλικό σε διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως στο δίκτυο της Google.

 1. Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί δύο κύριους τύπους cookies: “cookies συνεδρίας” και “μόνιμα cookies” (persistent cookies). Τα cookies “περιόδου λειτουργίας” είναι προσωρινά αρχεία που αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη έως ότου ο Χρήστης αποσυνδεθεί, εγκαταλείψει τον ιστότοπο ή απενεργοποιήσει το λογισμικό (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο). Τα “μόνιμα” cookies αποθηκεύονται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στις παραμέτρους των cookies ή έως ότου διαγραφούν από τον Χρήστη.
 2. Το λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο (πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο) επιτρέπει συνήθως την αποθήκευση cookies στην τερματική συσκευή του Χρήστη από προεπιλογή. Οι χρήστες της Υπηρεσίας μπορούν να αλλάξουν τις ρυθμίσεις τους ως προς αυτό. Το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας επιτρέπει τη διαγραφή των cookies. Είναι επίσης δυνατό να αποκλείσετε αυτόματα τα cookies Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη βοήθεια ή την τεκμηρίωση του προγράμματος περιήγησής σας.
 3. Οι περιορισμοί στη χρήση των cookies ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένες από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον Ιστότοπο.
 4. Τα cookies τοποθετούνται στον τερματικό εξοπλισμό του Χρήστη της υπηρεσίας και ενδέχεται να χρησιμοποιούνται επίσης από διαφημιστές και συνεργάτες που συνεργάζονται με τον Διαχειριστή της υπηρεσίας.
 5. Συνιστούμε να διαβάσετε τις πολιτικές απορρήτου αυτών των εταιρειών για να κατανοήσετε τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται στις στατιστικές: Πολιτική απορρήτου τουGoogle Analytics
 6. Τα cookies ενδέχεται να χρησιμοποιούνται από διαφημιστικά δίκτυα, ιδίως το δίκτυο της Google, για την προβολή διαφημίσεων προσαρμοσμένων στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τη διαδρομή πλοήγησης του χρήστη ή το χρόνο παραμονής του σε μια συγκεκριμένη σελίδα.
 7. Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του χρήστη που συλλέγονται από το διαφημιστικό δίκτυο της Google, ο χρήστης μπορεί να προβάλει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που προκύπτουν από τα cookies χρησιμοποιώντας το ακόλουθο εργαλείο: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Αρχεία καταγραφής διακομιστή

 1. Οι πληροφορίες σχετικά με ορισμένες συμπεριφορές των χρηστών υπόκεινται σε καταγραφή στο επίπεδο του διακομιστή. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διαχείριση του δικτυακού τόπου και για να διασφαλιστεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες φιλοξενίας λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά.
 2. Οι πόροι που προβάλλονται αναγνωρίζονται από τις διευθύνσεις URL. Επιπλέον, το αρχείο μπορεί να υπόκειται σε:

– το χρονοδιάγραμμα της έρευνας,

– χρόνο αποστολής της απάντησης,

– το όνομα του σταθμού-πελάτη – ταυτοποίηση μέσω του πρωτοκόλλου HTTP,

– πληροφορίες σχετικά με τα σφάλματα που προέκυψαν κατά την εκτέλεση της συναλλαγής HTTP,

– τη διεύθυνση URL μιας σελίδας που έχει επισκεφθεί προηγουμένως ο χρήστης (σύνδεσμος παραπομπής), σε περίπτωση συνδέσμου προς τον Ιστότοπο,

– πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη,

– Πληροφορίες διεύθυνσης IP.

– Τα παραπάνω δεδομένα δεν συνδέονται με συγκεκριμένους επισκέπτες.

– Τα παραπάνω δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της διαχείρισης του διακομιστή.

 1. Τα δεδομένα κοινοποιούνται σε εξωτερικά μέρη μόνο εντός των ορίων του νόμου.
 2. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ενός ατόμου κοινοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεση του ατόμου αυτού.

IV. Διαχείριση των cookies – πώς να δίνετε και να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην πράξη;

 1. Ο Διαχειριστής ενδέχεται να έχει την υποχρέωση να παρέχει πληροφορίες που συλλέγονται από την Υπηρεσία σε εξουσιοδοτημένες αρχές βάσει νόμιμων αιτημάτων στο βαθμό που ζητείται.
 2. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Σημειώστε ότι η απενεργοποίηση των cookies που είναι απαραίτητα για τις διαδικασίες πιστοποίησης ταυτότητας, την ασφάλεια, τη διατήρηση των προτιμήσεων των χρηστών μπορεί να δυσχεράνει, και σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να καταστήσει αδύνατη, τη χρήση των ιστότοπων.
 3. Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης/σύστημα διαδικτύου σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.