Regulamin sklepu internetowego inamiot.pl

I. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika, w tym kupującego, ze Sklepu za pośrednictwem ,którego realizowane są Zakupy, prowadzonego przez Sprzedawcę.
 2. Właścicielem Sklepu internetowego oraz praw autorskich znajdującego się pod adresem domeny www.inamiot.pl jest: inamiot.pl Sp. Zoo. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Wszystkie prawa zastrzeżone dla firmy inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Regulamin jest nieprzerwanie udostępniany na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenia jego treści.

II. Definicje użyte w regulaminie 

 1. Sprzedawca-właściciel sklepu internetowego inamiot.pl znajdującego się pod adresem www.inamiot.pl
 2. Sklep – platforma teleinformatyczna działająca pod adresem: www.inamiot.pl, w którym jego Użytkownicy mogą za pośrednictwem Internetu realizować Zakupy dostępnych towarów prezentowanych w domenie www.inamiot.pl.
 3. Kupujący – Osoba fizyczna, Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych , która zawiera Umowę sprzedaży w ramach Regulaminu sklepu
 4. Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminie pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż towarów na rzecz nabywcy.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu.
 6. Towary – przedmioty, stanowiące obiekt sprzedaży, prezentowane na stronie www.inamiot.pl.

III. Warunki korzystania ze Sklepu 

 1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu.
 3.  Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach rejestracyjnych oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4.  Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu, wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

IV. Rejestracja i logowanie w sklepie

 1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, zarówno po dokonaniu rejestracji w Sklepie, jak również bez zarejestrowania. Użytkownicy zarejestrowani mają możliwość obserwacji statusu realizacji zamówionego towaru.
 2. Użytkownicy niezarejestrowani w Sklepie są obowiązani do akceptacji Regulaminu.
 3. Rejestracja w Sklepie wymaga spełnienia łącznie następujących warunków: a)zalogowania się w Sklepie za pomocą loginu i hasła dostępu z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu, b)akceptacji Regulaminu sklepu.
 4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Użytkownika podanych podczas rejestracji Użytkownik powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie.
 5. Z chwilą rejestracji, w Sklepie tworzone jest konto Użytkownika, stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku oraz o jego działaniach w ramach Sklepu w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Użytkownik ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie lub możliwość korygowania danych, a także zmiany hasła.

 V. Składanie zamówień w sklepie i realizacja 

 1. Użytkownik może składać zamówienia w Sklepie w trybie 24 godziny 365 dni w roku na dobę za pośrednictwem Sklepu.
 2. Użytkownik poprzez mail składa zamówienie.
 3. Zamówienie zostanie potwierdzone fakturą proformą wysłaną w formacie elektronicznym na wskazany adres e-mailowy i przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu płatności. Opłacenie zamówienia skutkuje akceptacją zamówienia i warunków dostawy.
 4. Złożone zamówienie drogą e-mailową będzie przesłane do pracownika obsługującego sklep w celu weryfikacji danych, a następnie, uzupełnione o koszty transportu przesyłki, przesłane na podany adres do kupującego. W celu potwierdzenia zamówienia kupujący, winien odesłać e-mail na adres sklepu wiadomość o treści „potwierdzam zamówienie”.

VI. Ceny towarów – koszty dostaw – formy płatności

 1. Koszty dostawy podawane są odrębnie, uwzględniając miejsce dostawy i należy je doliczyć do kosztów całego zamówienia. Koszty dostawy jest zależny od gabarytu przysyłki i miejsca dostawy.
 2. Przesyłki standardowe  będą wyceniane automatyczne – czyli te przesyłki, których wymiary oraz waga nie przekracza parametrów granicznych określonych przez firmę kurierską dhl, ups, k-ex  zgodnie z cennikiem na stronie operatora.
 3. Przesyłki wielkogabarytowe, będą wyceniane indywidualnie – koszty przesyłki towarów wielkogabarytowych, będą wyceniane indywidualnie i umieszczane w e-mailu zawierającym kompletne zamówienie kupującego w celu jego ostatecznego potwierdzenia. Rozładunek przesyłek wielkogabarytowych realizowany jest po stronie zamawiającego.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np.: wskutek nieprawidłowego adresu dostawy.
 5. Cena wskazana przez sprzedającego jest wiążąca dla klienta w chwili złożenia zamówienia.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów w sklepie internetowym www.inamiot.pl wprowadzania, wycofania dowolnego produktu ze sklepu oraz prowadzenia akcji promocyjnej. Okresowe akcje promocyjne nie dotyczą zamówień już złożonych i będących w trakcie realizacji.
 7. Formy płatności

  Przedpłata przelewem na konto:

Za zamówione towary można  zapłacić przelewem, wpłacając pieniądze bezpośrednio na rachunek właściciela sklepu wskazany w fakturze : 

Rodzaje przelewów:

Przelew tradycyjny – może być zlecony w placówce bankowej lub przez Internet. Rozliczany jest w tzw. sesjach elixir (3 sesje w ciągu dnia, tylko w dni robocze), co w praktyce dla klienta oznacza oczekiwanie na realizację przelewu w najbliższej możliwej sesji. W zasadzie w jeden dzień potwierdzona jest płatność. W razie chęci przyspieszenia realizacji zamówienia klient może wysłać elektroniczne potwierdzenie przelewu, co niemal natychmiast potwierdza zamówienie.

Przelew ekspresowy – czas realizacji to kilka minut (przelew ten nie czeka na sesje elixir).

VII. Reklamacje –  odstąpienie od umowy – Gwarancje

 1. Reklamacje kupujący składa zgodnie z zasadami podanymi na karcie gwarancyjnej towaru. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się ze sprzedającym. Aby reklamacja była rozpatrzona należy podać imię i nazwisko kupującego , nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktura VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji w formie pisemnej i zdjęciowej. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. Reklamacje należy wysłać pisemnie na adres firmy lub wysłać mailowo na adres: kontakt@inamiot.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta będącego Konsumentem, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedawcy (jego magazynu), Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Towaru w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy
 5. Klient ponosi koszty ponownej dostawy Towaru po rozpatrzeniu reklamacji w przypadku nieuzasadnionego skorzystania z rękojmi (negatywnego rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi przez Sprzedającego). W wypadku pozytywnego rozpatrzenia rękojmi sprzedawca dostarczy naprawiony lub nowy towar do klienta na swój koszt.
 6. Rękojmia, o której mowa w ust. 1-6 niniejszego Działu, wobec Klienta nabywającego Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) zostaje wyłączona, zgodnie z przepisami zawartymi w Kodeksie Cywilnym.
 7. Procedura reklamacyjna, o której mowa w ust. 1-6 niniejszego Działu, jest stosowana wobec Klienta-konsumenta nabywającego Towar czyli:

– osoby fizyczne dokonujące zwykłych zakupów

– przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, czyli nie pobierają rachunku czy faktury na dane firmowe przedsiębiorcy

– osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawierające umowę bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

 1. Uprawnienia z rękojmi i gwarancji nie dotyczą sytuacji, gdy wada spowodowana była niewłaściwym zamontowaniem Towaru lub jego wykorzystaniem niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją producenta.
 2. Uszkodzenia powstałe podczas dostawy towaru należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedającym. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzonej przesyłki powstałych podczas transportu jest sporządzenie w obecności pracownika firmy dostarczającej przesyłkę „ protokołu szkody”.
 3. W przypadku uszkodzenia przesyłki wszelkie roszczenia przeciwko firmie kurierskiej muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania przesyłki w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (dz. U. Z 2012 r., poz. 1173 oraz 1529). W tym celu należy wezwać kuriera aby spisał protokół szkody i przesłać go do nas w oryginale. Po upływie tego terminu klient traci prawa do zwrotu uszkodzonego towaru. Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłki, które na życzenie klienta zostały nadane inną firmą kurierską niż ta, z którą posiadamy umowę.
 4. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . Zwracane produkty musza posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, być kompletne i nie mogą posiadać śladów użytkowania. – Formularz zwrotu – (kliknij, aby pobrać formularz)
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny mają klienci będący konsumentami, czyli osobami fizycznymi zawierającymi umowy w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Towary, które są zawarte w ofercie Sprzedającego i są produkowane według indywidualnych specyfikacji przekazywanych Sprzedającemu przez Klienta, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentom nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym na podstawie złożonego Zamówienia.
 7. Zwroty należy kierować na adres 55-002 Dobrzykowice ul. Kamieni 4 z dopiskiem „zwrot” oraz wypełnić formularz o odstąpieniu od umowy – w uzgodnieniu ze sprzedawcą sklepu.
 8. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
 9. Sprzedający po otrzymaniu i zweryfikowaniu z wynikiem pozytywnym zawracanych produktów prześle do kupującego dokument korygujący na zwrócone produkty, celem potwierdzenia. 
 10. Po otrzymaniu potwierdzenia (kopii dokumentu), sprzedający dokona zwrotu ceny produktów na podany przez kupującego rachunek bankowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru i odpowiedniej dokumentacji. Zwrotom nie podlegają koszty dostawy w wypadku zwrotów częściowych. 
 11. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta, liczonej od dnia dostarczenia Towaru. W przypadku ujawnienia wady Towaru Klient zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu wraz z kartą gwarancyjną Gwarant w ramach gwarancji rozpatrzy zgłoszenie terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta Sprzedający powiadomi o terminie naprawy lub wymiany lub o odmowie świadczeń wynikających z gwarancji. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie ograniczają i nie wyłączają prawa Konsumenta do reklamacji Towaru w ramach rękojmi.

VIII. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 929 – tekst jednolity, z późn. Zm.) Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi (w tym osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą) będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usług przez Sprzedawcę. . Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Nabywcą Umową, m. in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów lub podmiotom realizującym dostawy zamówionych towarów.
 3. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 4. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca przetwarza je gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Usługodawcę lub gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych, lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Użytkownika innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 5. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych

IX. Postanowienia końcowe 

 1. Produkty i nazwy wymienione w sklepie internetowym www.inamiot.pl używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby opisy oferowanych towarów były zgodne rzeczywistością. Sprzedający nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez jego producenta.
 3. Kupujący składając zamówienie akceptuje niniejszy regulamin.
 4. Dane zawarte na temat produktów prezentowanych w sklepie internetowym www.inamiot.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 5. Występujące spory przy realizacji transakcji w sklepie internetowym www.inamiot.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejności poprzez porozumienie stron, a jeśli strony nie dojdą do porozumienia poprzez sąd właściwy.
 6. Zawartość sklepu internetowego www.inamiot.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 7. Wszystkie sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem będą podlegały przepisom kodeksu cywilnego.