Obchodné podmienky internetového obchodu inamiot.pl

I. Úvodné ustanovenia

 1. Obchodné podmienky definujú pravidlá používania obchodu používateľom, vrátane kupujúceho, prostredníctvom ktorého sa uskutočňujú nákupy, prevádzkovaného predávajúcim.
 2. Vlastníkom internetového obchodu a autorských práv nachádzajúcich sa na doménovej adrese www.inamiot.pl je: inamiot.pl Sp. Zoologická záhrada. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Všetky práva vyhradené inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Pravidlá a predpisy sú priebežne sprístupnené na webovej stránke obchodu spôsobom, ktorý umožňuje používateľom získať, reprodukovať a zaznamenávať ich obsah.

II. Definície používané v nariadeniach

 1. Predajca-vlastník internetového obchodu inamiot.pl na adrese www.inamiot.pl.
 2. Obchod – platforma IKT prevádzkovaná na adrese: www.inamiot.pl, kde môžu jej Používatelia prostredníctvom internetu nakupovať dostupný tovar prezentovaný na doméne www.inamiot.pl.
 3. Kupujúci – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ale so spôsobilosťou na právne úkony, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu podľa pravidiel obchodu
 4. Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená v Obchode za podmienok uvedených v Obchodných podmienkach medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je predaj tovaru Kupujúcemu.
 5. Obchodné podmienky – tieto pravidlá obchodu.
 6. Merchandise – predmety, ktoré sú predmetom predaja, prezentované na www.inamiot.pl.

III. Podmienky používania obchodu

 1. Ak ste fyzická osoba, môžete Obchod používať za predpokladu, že máte plnú spôsobilosť na právne úkony.
 2. Používateľ, ktorý nie je fyzickou osobou, môže Obchod používať prostredníctvom osôb oprávnených konať v jeho mene.
 3. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu spôsobenú tým, že používateľ uvedie v registračných formulároch nepravdivé, neaktuálne alebo neúplné údaje a tým, že používateľ nedodrží zmluvné podmienky. Údaje poskytnuté používateľom nesmú porušovať platné právne predpisy ani osobné práva a práva tretích strán.
 4. Používateľ je povinný neposkytnúť tretím osobám svoje prihlasovacie meno a prístupové heslo, ktoré používa na prihlásenie do obchodu.

IV. Registrácia a prihlásenie do obchodu

 1. Používatelia majú možnosť používať obchod po registrácii v obchode aj bez registrácie. Registrovaní používatelia môžu sledovať stav doručenia objednaného tovaru.
 2. Používatelia, ktorí nie sú zaregistrovaní v obchode, sú povinní akceptovať zmluvné podmienky.
 3. Registrácia v obchode si vyžaduje splnenie nasledujúcich podmienok: a)prihlásenie do obchodu pomocou prihlasovacieho mena a hesla prostredníctvom príslušného webového formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke obchodu, b)prijať Pravidlá obchodu.
 4. V prípade akejkoľvek zmeny údajov o používateľovi poskytnutých počas registrácie by mal používateľ tieto údaje aktualizovať pred uzavretím ďalšej zmluvy prostredníctvom príslušného formulára dostupného v obchode.
 5. Po registrácii sa v Obchode vytvorí používateľský účet, ktorý je súborom zdrojov, kde sa ukladajú informácie o používateľovi a jeho činnosti v rámci Obchodu v súvislosti s uzatvorenými zmluvami. Súčasťou vášho účtu je okrem iného. prístup k histórii vašich objednávok v obchode alebo možnosť opraviť vaše údaje a zmeniť heslo.

V. Zadávanie objednávok v obchode a ich spracovanie

 1. Používateľ môže zadávať objednávky 24 hodín denne 365 dní v roku prostredníctvom obchodu.
 2. Používateľ zadá objednávku e-mailom.
 3. Objednávka bude potvrdená proforma faktúrou zaslanou v elektronickej podobe na uvedenú e-mailovú adresu a bude prijatá na vybavenie po pripísaní platby. Zaplatením objednávky dochádza k akceptácii objednávky a dodacích podmienok.
 4. Objednávka zadaná e-mailom bude postúpená asistentovi predajne na overenie údajov a následne, doplnená o náklady na dopravu, zaslaná kupujúcemu na uvedenú adresu. Na potvrdenie objednávky musí kupujúci poslať e-mail na adresu obchodu s textom „Potvrdzujem objednávku“.

VI. Ceny tovaru – Náklady na dodanie – Spôsoby platby

 1. Náklady na doručenie sa uvádzajú samostatne s prihliadnutím na miesto doručenia a musia sa pripočítať k celkovej cene objednávky. Náklady na doručenie závisia od veľkosti balíka a miesta doručenia.
 2. Štandardné zásielky sa oceňujú automaticky – t. j. tie, ktorých rozmery a hmotnosť nepresahujú limitné parametre stanovené kuriérskou spoločnosťou dhl, ups, k-ex v súlade s cenníkom na webovej stránke prevádzkovateľa.
 3. Veľkoobjemové zásielky sa oceňujú individuálne – náklady na dopravu veľkoobjemového tovaru sa oceňujú individuálne a sú zahrnuté v e-maile obsahujúcom kompletnú objednávku kupujúceho na konečné potvrdenie. Vykladanie objemných zásielok sa vykonáva na strane zákazníka.
 4. Predávajúci nezodpovedá za nedodanie Tovaru z dôvodov na strane Kupujúceho – napr.: z dôvodu nesprávnej dodacej adresy.
 5. Cena uvedená predávajúcim je pre zákazníka záväzná v čase podania objednávky.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny produktov v internetovom obchode www.inamiot.pl zaviesť, stiahnuť akýkoľvek produkt z obchodu a spustiť propagačnú kampaň. Pravidelné propagačné kampane sa nevzťahujú na už zadané a prebiehajúce objednávky.
 7. Formy platby

  Platba vopred bankovým prevodom:

Za objednaný tovar môžete zaplatiť bankovým prevodom, a to priamo na účet majiteľa obchodu uvedený na faktúre :

Typy transferov:

Tradičný prevod – možno ho zadať na pobočke banky alebo online. Je to vyriešené v tzv. elixíru (3 relácie denne, len v pracovné dni), čo v praxi znamená, že zákazník musí čakať na spracovanie prevodu v najbližšej možnej relácii. Platba je v zásade potvrdená do jedného dňa. Ak si zákazník želá objednávku urýchliť, je možné zaslať elektronické potvrdenie o prevode, ktoré objednávku potvrdí takmer okamžite.

Expresný prenos – čas spracovania je niekoľko minút (pri tomto prenose sa nečaká na relácie elixíru).

VII. Reklamácie – Odstúpenie od zmluvy – Záruky

 1. Reklamácie podáva kupujúci v súlade s pravidlami uvedenými na záručnom liste tovaru. Ak vám niečo nie je jasné, kontaktujte predávajúceho. Na posúdenie reklamácie je potrebné uviesť meno kupujúceho, číslo objednávky, doklad o kúpe (faktúra s DPH) a písomný a fotografický opis predmetu reklamácie. Odporúča sa, aby zákazník v popise sťažnosti uviedol: (1) informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum výskytu vady; (2) požiadavku na spôsob uvedenia Tovaru do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy; a (3) kontaktné údaje reklamujúceho – uľahčí a urýchli to vybavenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú len formu odporúčania a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného opisu sťažnosti. Sťažnosti by ste mali posielať písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adresu kontakt@inamiot.pl.
 2. Obchod vybaví sťažnosť najneskôr do 14 dní odo dňa jej prijatia. Zákazník bude okamžite informovaný o výsledku sťažnosti.
 3. V prípade právnickej osoby a organizačnej zložky bez právnej subjektivity môže všetky úkony tohto subjektu vykonávať len osoba, ktorá je oprávnená vykonávať v mene tohto subjektu úkony súvisiace s používaním Obchodu a vykonávať všetky práva a povinnosti tohto subjektu ako Zákazníka. Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, ak má predaný Tovar fyzickú alebo právnu vadu (záruka).
 4. Ak je na to, aby Predávajúci mohol reagovať na reklamáciu Klienta alebo uplatniť práva Klienta vyplývajúce zo záruky, potrebné doručiť Tovar Predávajúcemu (do jeho skladu), požiada Predávajúci Klienta o doručenie Tovaru, v prípade spotrebiteľa na náklady Predávajúceho.
 5. V prípade neoprávneného uplatnenia záruky (negatívneho riešenia reklamácie zo strany Predávajúceho) znáša náklady na opätovné dodanie Tovaru po vyriešení reklamácie Zákazník. V prípade úspešnej reklamácie predávajúci dodá zákazníkovi opravený alebo nový tovar na vlastné náklady.
 6. Záruka uvedená v odseku 2 sa poskytuje nasledujúcim spôsobom. 1-6 tohto oddielu, Zákazníkovi, ktorý nakupuje Tovar na účel priamo súvisiaci s jeho profesionálnou alebo podnikateľskou činnosťou (Zákazník, ktorý nie je Spotrebiteľom), sa vylučuje v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v Občianskom zákonníku.
 7. Postup pri podávaní sťažností uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na sťažnosti podané … 1-6 tohto oddielu sa vzťahujú na zákazníka-spotrebiteľa, ktorý nadobúda Tovar, t. j:

– fyzické osoby uskutočňujúce bežné nákupy

– obchodníci, ktorí uskutočňujú nákupy nesúvisiace s podnikaním, t. j. ktorí neinkasujú účet alebo faktúru na meno obchodníka

– fyzické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť v rámci jednej osoby, zapísané v Centrálnom registri ekonomických činností a informácií (CEIDG), ktoré uzatvárajú zmluvu priamo súvisiacu s ich hospodárskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ne nemá profesionálny charakter, najmä vzhľadom na predmet ich hospodárskej činnosti

 1. Záruka a záručné práva sa neuplatňujú, ak bola chyba spôsobená nesprávnou inštaláciou Tovaru alebo jeho používaním v rozpore s určením alebo pokynmi výrobcu.
 2. Poškodenie spôsobené pri doručovaní tovaru je potrebné okamžite nahlásiť osobe, ktorá zásielku doručuje, a kontaktovať predávajúceho. Na to, aby sa mohla posúdiť reklamácia týkajúca sa poškodenia zásielky počas prepravy, musí byť spísaný „protokol o škode“ za prítomnosti zamestnanca spoločnosti, ktorá zásielku doručuje.
 3. V prípade poškodenia zásielky je potrebné uplatniť reklamáciu voči kuriérskej spoločnosti písomne čo najskôr, najneskôr však do 7 dní od prevzatia zásielky v zmysle zákona z 15. novembra 1984. Zákon o preprave (zákon č. 1173 a 1529 z roku 2012). Na tento účel zavolajte kuriérovi, aby spísal protokol o škode a poslal nám ho v origináli. Po uplynutí tejto lehoty zákazník stráca právo na vrátenie poškodeného tovaru. Nezodpovedáme za zásielky, ktoré boli na žiadosť zákazníka odoslané inou kuriérskou spoločnosťou, než s ktorou máme uzatvorenú zmluvu.
 4. Kupujúci má právo písomne odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu do štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy na základe zákona z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v znení neskorších predpisov). V prípade písomného odstúpenia od zmluvy musí zákazník vrátiť tovar do štrnástich dní. Uvedené oprávnenie sa vzťahuje aj na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti . Vrátené výrobky musia mať nepoškodený pôvodný obal od výrobcu, musia byť kompletné a bez známok používania. – Návratný formulár – (kliknite na tlačidlo pre stiahnutie formulára)
 5. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi, t. j. fyzické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvy na účely, ktoré priamo nesúvisia s ich obchodnou alebo profesionálnou činnosťou, majú právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu.
 6. Tovar, ktorý je zahrnutý v ponuke Predávajúceho a je vyrobený podľa individuálnych špecifikácií oznámených Predávajúcemu Zákazníkom, v súlade s čl. 38 ods. 3 zákona z 30. mája 2014. o právach spotrebiteľov, Spotrebitelia nemajú právo odstúpiť od zmluvy uzavretej s Predávajúcim na základe podanej Objednávky.
 7. Vrátenie tovaru by malo byť adresované na 55-002 Dobrzykowice ul. Kamene 4 označené „vrátiť“ a vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy – po dohode s predavačom.
 8. Ak sa uplatní 14-dňové právo na odstúpenie od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
 9. Po prijatí a úspešnom overení vrátených výrobkov zašle predávajúci kupujúcemu na potvrdenie doklad o oprave vrátených výrobkov.
 10. Po prijatí potvrdenia (kópie dokladu) predávajúci vráti cenu výrobkov na bankový účet, ktorý mu kupujúci poskytol, a to do 14 dní od prijatia tovaru a príslušnej dokumentácie. V prípade čiastočného vrátenia tovaru sa náklady na doručenie nevracajú.
 11. Na tovar predávaný v obchode sa vzťahuje záruka výrobcu, ktorá sa počíta od dátumu dodania tovaru. V prípade vady Tovaru je Zákazník povinný reklamáciu nahlásiť Predávajúcemu spolu so záručným listom Garant zo záruky posúdi reklamáciu do 14 dní odo dňa prijatia reklamácie od Zákazníka Predávajúci bude informovať o termíne opravy alebo výmeny, prípadne odmietnutia služieb v rámci záruky. Práva vyplývajúce zo záruky neobmedzujú ani nevylučujú právo spotrebiteľa reklamovať Tovar v rámci záruky.

VIII. Zásady ochrany údajov a súkromia

 1. Odoslaním objednávky súhlasíte s tým, aby predávajúci uchovával a spracúval vaše osobné údaje uvedené v objednávke v súlade s platnými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov z 29. augusta 1997. (Zbierka zákonov z roku 2002, č. 101, položka 929 – konsolidované znenie, v znení neskorších predpisov). Osobné údaje používateľov, ktorí sú fyzickými osobami (vrátane živnostníkov), bude spracúvať predávajúci ako správca osobných údajov s cieľom poskytovať služby predávajúceho. . Poskytnutie osobných údajov zo strany používateľa je dobrovoľné.
 2. Osobné údaje používateľa môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným na ich získanie podľa platných právnych predpisov vrátane príslušných súdnych orgánov. Osobné údaje používateľov môžu byť v nevyhnutnom a požadovanom rozsahu prenášané aj tretím stranám vrátane subjektov, ktoré v mene predávajúceho vykonávajú činnosti súvisiace so zmluvou uzavretou s kupujúcim, m. v. prevádzkovateľom, ktorí vykonávajú elektronické platby za uzatvorené Zmluvy, alebo prevádzkovateľom, ktorí dodávajú objednaný tovar.
 3. Predávajúci zabezpečí, aby používatelia, ktorých osobné údaje spracúva, uplatňovali svoje práva podľa zákona o ochrane osobných údajov vrátane práva na prístup k obsahu svojich osobných údajov a práva na ich opravu, ako aj práva na kontrolu spracúvania svojich osobných údajov podľa zásad uvedených v tomto zákone.
 4. V rámci výkonu práva na kontrolu spracúvania vlastných osobných údajov má Používateľ najmä právo podať písomnú odôvodnenú žiadosť o ukončenie spracúvania svojich údajov vzhľadom na svoju konkrétnu situáciu, ako aj právo namietať proti spracúvaniu svojich údajov, ak ich Predávajúci spracúva, ak je to nevyhnutné na splnenie právne odôvodnených účelov, ktoré sleduje Poskytovateľ služieb, alebo ak ich Predávajúci zamýšľa spracúvať na marketingové účely, alebo proti prenosu osobných údajov Používateľa Predávajúcim inému prevádzkovateľovi ako Predávajúcemu.
 5. Dôverné informácie týkajúce sa používateľov vrátane ich osobných údajov chráni predávajúci pred neoprávneným zverejnením alebo stratou a pred zničením alebo neoprávnenou úpravou uvedených

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Výrobky a názvy uvedené v internetovom obchode www.inamiot.pl sa používajú len na identifikačné účely a môžu byť registrovanými ochrannými známkami.
 2. Predávajúci vynakladá maximálne úsilie na to, aby opisy ponúkaného tovaru zodpovedali skutočnosti. Predávajúci však nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedené parametre a vlastnosti tovaru alebo ich náhlu zmenu zo strany výrobcu.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s týmito podmienkami.
 4. Údaje o výrobkoch uvedené v internetovom obchode www.inamiot.pl sú v súlade s katalógovými údajmi výrobcov.
 5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú v priebehu transakcií v internetovom obchode www.inamiot.pl, budú v prvom rade riešené dohodou medzi stranami, a ak sa strany nedohodnú, príslušným súdom.
 6. Obsah internetového obchodu www.inamiot.pl nepredstavuje ponuku v zmysle Občianskeho zákonníka, ale výzvu na uzavretie zmluvy.
 7. Všetky záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito pravidlami, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.