Zásady ochrany osobných údajov

Upozorňujeme, že od 25. mája 2018 sa začne uplatňovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (skrátene „RODO“), meníme naše zásady ochrany osobných údajov. Preto sme vás chceli informovať o tom, na aký účel a ako spracúvame vaše osobné údaje a ako môžete uplatniť svoje práva. Obsah zásad ochrany osobných údajov si môžete prečítať nižšie:

I. Informačná doložka a rozsah spracovania údajov a účel a trvanie uchovávania údajov

 1. Správcom vašich osobných údajov je: inamioit Sp. Zoologická záhrada. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-mailová korešpondenčná adresa: kontakt@inamiot.pl
 2. Správca prostredníctvom webovej stránky a iných foriem komunikácie zhromažďuje a spracúva tieto osobné údaje používateľov poskytnuté počas registrácie na webovej stránke: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, … atď.
 3. Ako správca vašich osobných údajov spracúvame vaše údaje na tieto účely a na týchto právnych základoch:
 • na účely uzavretia zmluvy o poskytovaní našich služieb na základe vášho záujmu o služby našej spoločnosti (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO),
 • na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzavreli (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. b) nariadenia RODO),
 • na splnenie zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z prevádzkovania našej činnosti a plnenia zmluvy uzavretej s vami (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia RODO), čo je zároveň náš oprávnený záujem na ochranu pred dôsledkami neplnenia našich zákonných povinností,
 • na archivačné (dôkazné) účely na zabezpečenie informácií v prípade právnej potreby preukázania skutočností a na prípadné preukázanie, vyšetrovanie alebo obhajobu nárokov, čo je náš oprávnený záujem (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO),
 • priamo vám ponúkať služby (priamy marketing), čo je náš oprávnený záujem (právny základ: článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia RODO).
 1. Príjemcovia údajov – vaše údaje môžeme zdieľať s nasledujúcimi kategóriami subjektov:
 • subdodávateľom, t. j. subjektom, ktoré využívame na spracovanie údajov a s ktorými sme uzavreli dohodu o poverení spracovaním osobných údajov: napr. IT spoločnosti, nášmu poskytovateľovi hostingu, poskytovateľovi softvéru,
 • štátnym a správnym orgánom, ako je Sociálna poisťovňa alebo Daňový úrad, banky, iné inštitúcie, ak je to potrebné na plnenie zmluvy medzi nami a vami a podľa zákona.
 • Zároveň by sme vás chceli informovať, že vaše údaje neprenášame mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a nemáme v úmysle tak urobiť ani v budúcnosti.
 1. Doba uchovávania údajov – Vaše údaje sa budú spracovávať počas obdobia potrebného na splnenie vyššie uvedených účelov spracovania, t. j.:
 • Vaše údaje získané na účely uzavretia zmluvy uchovávame po dobu rokovania o zmluve a do konca kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom ste ma naposledy kontaktovali,
 • Vaše údaje získané v súvislosti s uzatvorením a plnením zmluvy spracúvame až do ukončenia zmluvy a potom po dobu stanovenú zákonom a do uplynutia premlčacej doby vašich prípadných nárokov vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej s nami,
 • Vaše údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností, ktoré nám vyplývajú z prevádzkovania našej činnosti a plnenia zmluvy, a to po dobu, kým tieto povinnosti nebudú splnené, a potom po dobu, počas ktorej sme povinní uchovávať vaše údaje podľa zákona, alebo po dobu, počas ktorej môžeme znášať právne dôsledky nesplnenia povinností, ktoré nám vyplývajú,
 1. Vaše práva zavedené nariadením RODO – V súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov máte právo na:
 • Právo na prístup k obsahu spracúvaných údajov a na získanie ich kópie,
 • Právo na opravu (zmenu) údajov,
 • právo na vymazanie,
 • Právo obmedziť spracovanie údajov,
 • Právo namietať proti spracovaniu,
 • právo na prenosnosť údajov.

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na našu adresu uvedenú v bode I alebo listu zaslaného na našu poštovú adresu uvedenú v bode I.

V prípadoch, keď sa spracovanie vašich údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia RODO, t. j. súhlas so spracovaním osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

 1. Sťažnosť dozornému orgánu:

V prípadoch, keď sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje ustanovenia nariadenia RODO, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi úradu na ochranu údajov).

 1. Dobrovoľnosť poskytnutia údajov a dôsledky ich neposkytnutia:

Pokiaľ sa spracúvanie údajov uskutočňuje na účely uzavretia a plnenia zmluvy, je poskytnutie údajov podmienkou uzavretia a plnenia zmluvy. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale dôsledkom neposkytnutia údajov bude, že zmluva sa nebude môcť uzavrieť alebo plniť.

II. Informácie o súboroch cookie

 1. Webová stránka používa súbory cookie.
 2. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú údaje IT, najmä textové súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa služby a sú určené na používanie na webovej stránke. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej lokality, z ktorej pochádzajú, dĺžku ich uloženia v koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie do koncového zariadenia používateľa služby a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ služby.
 4. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:

– vytváranie štatistík, ktoré nám pomáhajú pochopiť, ako návštevníci webových stránok používajú webové stránky, čo nám umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah;

– udržiavanie relácie používateľa služby (po prihlásení), vďaka čomu nemusí používateľ na každej podstránke služby znovu zadávať svoje prihlasovacie meno a heslo;

– definovať váš profil s cieľom zobrazovať vám prispôsobený materiál v reklamných sieťach, najmä v sieti Google.

 1. Webová lokalita používa dva hlavné typy súborov cookie: „Súbory cookie relácie“ a „trvalé súbory cookie“ (trvalé súbory cookie). „Relačné“ súbory cookie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa, kým sa používateľ neodhlási, neopustí webovú stránku alebo nevypne softvér (webový prehliadač). „Trvalé“ súbory cookie sa ukladajú v koncovom zariadení používateľa na dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ nevymaže.
 2. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncové zariadenie používateľa. Používatelia služby môžu v tejto súvislosti zmeniť svoje nastavenia. Váš webový prehliadač umožňuje vymazať súbory cookie. Súbory cookie je možné aj automaticky blokovať Podrobnosti nájdete v nápovede alebo dokumentácii svojho prehliadača.
 3. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej lokalite.
 4. Súbory cookie sa umiestňujú do koncového zariadenia používateľa služby a môžu ich používať aj inzerenti a partneri spolupracujúci s prevádzkovateľom služby.
 5. Odporúčame prečítať si zásady ochrany osobných údajov týchto spoločností, aby ste pochopili používanie súborov cookie používaných v štatistikách: Zásady ochrany osobných údajov služby Google Analytics
 6. Súbory cookie môžu používať reklamné siete, najmä sieť Google, na zobrazovanie reklám prispôsobených spôsobu, akým používate túto webovú lokalitu. Na tento účel môžu uchovávať informácie o navigačnej ceste používateľa alebo o čase, ktorý strávil na konkrétnej stránke.
 7. Pokiaľ ide o informácie o preferenciách používateľa, ktoré zhromažďuje reklamná sieť Google, používateľ môže zobraziť a upraviť informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nasledujúceho nástroja: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Protokoly servera

 1. Informácie o určitom správaní používateľov podliehajú protokolovaniu na úrovni servera. Tieto údaje sa používajú výlučne na správu webovej stránky a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho fungovania poskytovaných hostingových služieb.
 2. Zobrazené zdroje sú identifikované pomocou adries URL. Okrem toho môže byť záznam predmetom:

– načasovanie vyšetrovania,

– v čase odoslania odpovede,

– názov klientskej stanice – identifikácia prostredníctvom protokolu HTTP,

– informácie o chybách, ktoré sa vyskytli počas vykonávania transakcií HTTP,

– URL stránky, ktorú používateľ predtým navštívil (odkaz na odkaz), v prípade odkazu na webové sídlo,

– informácie o prehliadači používateľa,

– Informácie o IP adrese.

– Uvedené údaje nie sú spojené s konkrétnymi návštevníkmi.

– Uvedené údaje sa používajú len na účely správy servera.

 1. Údaje sa zdieľajú s externými stranami len v medziach zákona.
 2. Osobné údaje jednotlivca sa zdieľajú len so súhlasom daného jednotlivca.

IV. Správa súborov cookie – ako udeliť a odvolať súhlas v praxi?

 1. Prevádzkovateľ môže byť povinný poskytnúť oprávneným orgánom na základe zákonnej žiadosti informácie zhromaždené prostredníctvom služby v rozsahu žiadosti.
 2. Ak si neželáte dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Upozorňujeme, že vypnutie súborov cookie, ktoré sú nevyhnutné pre overovacie procesy, bezpečnosť, udržiavanie preferencií používateľa, môže sťažiť a v krajnom prípade znemožniť používanie webových stránok.
 3. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte svoj prehliadač/systém zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.