Vilkår og betingelser for inamiot.pl online shop

I. Indledende bestemmelser

 1. Vilkårene og betingelserne definerer reglerne for Brugerens brug af shoppen, herunder Køber, hvorigennem der foretages Køb, som drives af Sælger.
 2. Ejeren af internetbutikken og ophavsrettighederne på domæneadressen www.inamiot.pl er: inamiot.pl Sp. Zoo. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Alle rettigheder forbeholdt inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Reglerne og bestemmelserne er løbende tilgængelige på butikkens websted på en måde, der gør det muligt for brugerne at få adgang til, reproducere og registrere indholdet.

II. Definitioner, der anvendes i forretningsordenen

 1. Sælger-ejer af inamiot.pl online shop placeret på www.inamiot.pl.
 2. Shop – en IKT-platform, der opererer på følgende adresse: www.inamiot.pl,hvor brugerne via internettet kan foretage køb af de tilgængelige varer, der præsenteres på domænet www.inamiot.pl.
 3. Køber – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhed uden status som juridisk person, men med retsevne, som indgår en købsaftale i henhold til reglerne i butikken
 4. Salgskontrakt – en kontrakt, der indgås i butikken i henhold til vilkårene og betingelserne mellem sælger og køber, og som har til formål at sælge varer til køberen.
 5. Vilkår og betingelser – disse butiksregler.
 6. Varer – varer, som er salgsgenstande, der præsenteres på www.inamiot.pl.

III. Betingelser for brug af butikken

 1. Hvis du er en fysisk person, kan du bruge shoppen, forudsat at du har fuld rets- og handleevne.
 2. En bruger, som ikke er en fysisk person, kan bruge shoppen gennem personer, der er bemyndiget til at handle på hans/hendes vegne.
 3. Sælgeren er ikke ansvarlig for skader, der skyldes, at brugeren har angivet falske, forældede eller ufuldstændige oplysninger i registreringsformularerne og brugerens manglende overholdelse af vilkårene og betingelserne. De data, som brugeren opgiver, må ikke være i strid med gældende lovgivning eller med tredjemands personlige rettigheder og rettigheder.
 4. Brugeren er forpligtet til ikke at videregive sit login og adgangskode, som han/hun har brugt til at logge ind på shoppen, til tredjemand.

IV. Registrering og login til butikken

 1. Brugere har mulighed for at bruge shoppen både efter registrering i shoppen og uden registrering. Registrerede brugere kan følge leveringsstatus for de bestilte varer.
 2. Brugere, der ikke er registreret i shoppen, er forpligtet til at acceptere vilkårene og betingelserne.
 3. Registrering i butikken kræver, at følgende betingelser er opfyldt: a) logge ind på butikken med et login og en adgangskode ved hjælp af den relevante webformular, der er tilgængelig på butikkens websted, b)acceptere Shopreglerne.
 4. I tilfælde af ændringer i de brugeroplysninger, der er angivet under registreringen, skal brugeren opdatere disse oplysninger, inden han/hun indgår en efterfølgende kontrakt ved hjælp af den relevante formular, der er tilgængelig i shoppen.
 5. Ved registrering oprettes en brugerkonto i shoppen, som er en samling af ressourcer, hvor oplysninger om brugeren og hans/hendes handlinger i shoppen i forbindelse med de indgåede kontrakter gemmes. Som en del af din konto har du bl.a.. adgang til din ordrehistorik i shoppen eller mulighed for at rette dine data og ændre din adgangskode.

V. Indgivelse af ordrer i butikken og behandling

 1. Brugeren kan afgive ordrer 24 timer i døgnet 365 dage om året via shoppen.
 2. Brugeren afgiver bestillingen via e-mail.
 3. Ordren vil blive bekræftet ved en proforma-faktura, der sendes elektronisk til den angivne e-mailadresse og vil blive accepteret til opfyldelse, når betalingen er blevet krediteret. Betaling af ordren medfører accept af ordren og leveringsbetingelserne.
 4. Bestillingen, der er afgivet pr. e-mail, sendes til butiksassistenten til kontrol af dataene og sendes derefter, suppleret med forsendelsesomkostningerne, til køberen på den angivne adresse. For at bekræfte ordren skal køberen sende en e-mail til butikkens adresse med teksten “Jeg bekræfter ordren”.

VI. Varens priser – Leveringsomkostninger – Betalingsmetoder

 1. Leveringsomkostningerne angives separat under hensyntagen til leveringsstedet og skal lægges til den samlede ordrepris. Leveringsomkostningerne afhænger af pakkens størrelse og leveringsstedet.
 2. Standardforsendelser prissættes automatisk – dvs. forsendelser, hvis dimensioner og vægt ikke overstiger de grænseparametre, der er fastsat af kurerfirmaet dhl, ups, k-ex i henhold til prislisten på operatørens websted.
 3. Forsendelser i store mængder vil blive prissat individuelt – forsendelsesomkostninger for varer i store mængder vil blive prissat individuelt og inkluderet i e-mailen med købers komplette ordre til endelig bekræftelse. Udlæsning af bulkforsendelser foretages på kundens side.
 4. Sælgeren er ikke ansvarlig for manglende levering af varer af årsager, der kan tilskrives køberen – f.eks. på grund af en forkert leveringsadresse.
 5. Den pris, som sælgeren har angivet, er bindende for kunden på det tidspunkt, hvor ordren afgives.
 6. Sælgeren forbeholder sig ret til at ændre priserne på produkterne i onlinebutikken www.inamiot.pl for at indføre, trække et produkt tilbage fra butikken og køre en kampagne. Periodiske kampagner gælder ikke for ordrer, der allerede er afgivet og i gang.
 7. Betalingsformer

  Forudbetaling ved bankoverførsel:

Du kan betale for de bestilte varer ved bankoverførsel, idet du indbetaler pengene direkte til den konto hos butiksejeren, der er angivet på fakturaen :

Typer af overførsler:

Traditionel overførsel – kan bestilles i en bankfilial eller online. Det er afgjort i den såkaldte elixir-sessioner (3 sessioner pr. dag, kun på hverdage), hvilket i praksis betyder, at kunden skal vente på, at overførslen behandles i den nærmeste mulige session. I princippet bekræftes betalingen inden for en dag. Hvis kunden ønsker at fremskynde bestillingen, kan der sendes en elektronisk overførselsbekræftelse, som bekræfter ordren næsten øjeblikkeligt.

Ekspresoverførsel – behandlingstiden er et par minutter (denne overførsel venter ikke på elixirsessioner).

VII. Klager – Fortrydelse af kontrakten – Garantier

 1. Reklamationer skal indgives af køberen i overensstemmelse med de regler, der er anført på varens garantibevis. Hvis noget er uklart, bedes du kontakte sælgeren. For at en klage kan komme i betragtning, skal køberens navn, ordrenummer, nummeret på købsbeviset (momsfaktura) og en skriftlig og fotografisk beskrivelse af det, der klages over, fremlægges. Det anbefales, at kunden angiver det i beskrivelsen af klagen: (1) oplysninger og omstændigheder vedrørende emnet for klagen, især arten og datoen for manglens opståen; (2) en anmodning om, hvordan varerne bringes i overensstemmelse med salgskontrakten eller en erklæring om prisnedsættelse eller ophævelse af salgskontrakten; og (3) klagers kontaktoplysninger – dette vil lette og fremskynde sælgerens behandling af klagen. Kravene i den foregående sætning er kun i form af en henstilling og påvirker ikke effektiviteten af klager, der er indgivet uden den anbefalede beskrivelse af klagen. Klager skal sendes skriftligt til virksomhedens adresse eller sendes pr. e-mail til kontakt@inamiot.pl.
 2. Klagen vil blive behandlet af butikken senest 14 dage efter modtagelsen af klagen. Kunden vil straks blive underrettet om resultatet af klagen.
 3. I tilfælde af en juridisk person og en organisatorisk enhed uden status som juridisk person må alle denne enheds handlinger kun udføres af en person, der er bemyndiget til på vegne af denne enhed at udføre handlinger i forbindelse med brugen af shoppen og til at udøve alle denne enheds rettigheder og forpligtelser som kunde. Sælgeren er ansvarlig over for kunden, som er en forbruger, hvis de solgte varer har en fysisk eller juridisk mangel (garanti).
 4. Hvis det for at sælgeren kan reagere på kundens klage eller udøve kundens rettigheder i henhold til garantien er nødvendigt at levere varerne til sælgeren (dennes lager), vil sælgeren bede kunden om at levere varerne for sælgers regning, hvis der er tale om en forbruger.
 5. Kunden skal bære omkostningerne ved genlevering af varerne efter at reklamationen er blevet løst i tilfælde af uberettiget anvendelse af garantien (negativ løsning af reklamationen fra sælgers side). I tilfælde af et vellykket garantikrav leverer sælgeren de reparerede eller nye varer til kunden for dennes egen regning.
 6. Den i stk. … omhandlede garanti er 1-6 i dette afsnit, til en kunde, der køber varerne til et formål, der er direkte relateret til hans/hendes erhvervs- eller forretningsvirksomhed (en kunde, der ikke er forbruger), er udelukket i overensstemmelse med bestemmelserne i den civile lovbog.
 7. Den klageprocedure, der er omhandlet i stk. … 1-6 i dette afsnit finder anvendelse på den kunde-forbruger, der erhverver varerne, dvs:

– fysiske personer, der foretager almindelige indkøb

– erhvervsdrivende, der foretager ikke-erhvervsrelaterede indkøb, dvs. som ikke opkræver en regning eller faktura i den erhvervsdrivendes firmanavn

– fysiske personer, der driver en enkeltmandsvirksomhed og er registreret i det centrale register for erhvervsaktiviteter og information (CEIDG), og som indgår en kontrakt, der er direkte forbundet med deres økonomiske virksomhed, når indholdet af denne kontrakt viser, at den ikke har erhvervsmæssig karakter for dem, navnlig på grund af genstanden for deres økonomiske virksomhed

 1. Garanti- og garantirettighederne gælder ikke, hvis fejlen skyldes forkert installation af varerne eller anvendelse af dem i strid med den tilsigtede anvendelse eller producentens anvisninger.
 2. Skader, der opstår under levering af varerne, skal straks anmeldes til den person, der afleverer forsendelsen, og sælgeren skal kontaktes. For at et krav vedrørende en forsendelse, der er blevet beskadiget under transporten, kan komme i betragtning, skal der udarbejdes en “skadesrapport” i overværelse af en ansat i det firma, der leverer forsendelsen.
 3. I tilfælde af beskadigelse af forsendelsen skal ethvert krav mod kurerfirmaet fremsættes skriftligt hurtigst muligt og senest 7 dage efter modtagelsen af forsendelsen i henhold til loven af 15. november 1984. Lov om befordring (lov fra 2012, nr. 1173 og 1529). For at gøre dette skal du bede kureren om at udarbejde en skadesrapport og sende den til os i original. Efter denne frist mister kunden sin ret til at returnere de beskadigede varer. Vi er ikke ansvarlige for pakker, som på kundens anmodning er blevet sendt af et andet kurerfirma end det, som vi har en kontrakt med.
 4. Køber har ret til at fortryde den indgåede kontrakt skriftligt uden angivelse af grund inden for 14 dage fra datoen for kontraktens indgåelse på grundlag af loven af 30. maj 2014. (Lovtidende 2014, punkt 827 med ændringer). I tilfælde af skriftlig fortrydelse skal kunden returnere varerne inden for 14 dage. Ovennævnte ret gælder også for en fysisk person, der indgår en kontrakt, der er direkte forbundet med hans/hendes erhvervsvirksomhed, når det fremgår af kontraktens indhold, at den ikke har erhvervsmæssig karakter for den pågældende person, hvilket navnlig fremgår af genstanden for hans/hendes erhvervsvirksomhed, der er gjort tilgængelig på grundlag af bestemmelserne i det centrale register og oplysninger om erhvervsvirksomhed . Returnerede produkter skal have ubeskadiget original emballage fra producenten, være komplette og uden brugsspor. – Returneringsformular – (klik for at downloade formularen)
 5. Kunder, der er forbrugere, dvs. fysiske personer, der indgår aftaler med henblik på formål, der ikke er direkte forbundet med deres kommercielle eller erhvervsmæssige aktivitet, har ret til at træde tilbage fra en fjernsalgsaftale uden at angive nogen begrundelse.
 6. Varer, der er omfattet af sælgerens tilbud og er fremstillet i henhold til individuelle specifikationer, som kunden har meddelt sælgeren, i overensstemmelse med art. 38, stk. 3, i loven af 30. maj 2014. om forbrugerrettigheder har forbrugeren ikke ret til at fortryde den aftale, der er indgået med sælgeren på grundlag af den afgivne ordre.
 7. Returneringer skal sendes til 55-002 Dobrzykowice ul. Sten 4 markeret med “retur” og udfyld fortrydelsesformularen – efter aftale med ekspedienten.
 8. Hvis fortrydelsesretten på 14 dage udøves, skal omkostningerne ved returnering af varerne afholdes af køberen.
 9. Når sælgeren har modtaget og bekræftet de returnerede produkter, sender han et korrektionsdokument for de returnerede produkter til køber til bekræftelse.
 10. Efter modtagelse af bekræftelsen (kopi af dokumentet) refunderer sælgeren prisen for produkterne til den bankkonto, som køberen har oplyst, inden for 14 dage efter modtagelse af varerne og den relevante dokumentation. Leveringsomkostninger refunderes ikke i tilfælde af delvise returneringer.
 11. Varer, der sælges i butikken, er omfattet af producentens garanti, der beregnes fra datoen for varens levering. I tilfælde af en defekt ved varerne er kunden forpligtet til at anmelde klagen til sælgeren sammen med garantibeviset Garantigiveren under garantien vil behandle klagen inden for 14 dage fra den dag, hvor kunden modtager klagen Sælgeren vil informere om datoen for reparation eller udskiftning eller afvisning af serviceydelser under garantien. Rettighederne i henhold til garantien begrænser eller udelukker ikke forbrugerens ret til at klage over varerne i henhold til garantien.

VIII. Databeskyttelse og privatlivspolitik

 1. Ved at afgive en ordre giver du dit samtykke til, at sælgeren må opbevare og behandle dine personlige oplysninger i ordren i overensstemmelse med de gældende bestemmelser i loven om beskyttelse af personoplysninger af 29. august 1997. (Lovtidende fra 2002, nr. 101, punkt 929 – konsolideret tekst, som ændret). Personoplysninger om brugere, der er fysiske personer (herunder enkeltmandsvirksomheder), vil blive behandlet af sælgeren som dataansvarlig for personoplysninger med henblik på at levere sælgers tjenester. . Det er frivilligt for brugeren at afgive personoplysninger.
 2. Brugerens personoplysninger kan stilles til rådighed for enheder, der har ret til at modtage dem i henhold til gældende lovgivning, herunder de kompetente retslige myndigheder. Brugernes personoplysninger kan også – i det omfang det er nødvendigt og påkrævet – overføres til tredjeparter, herunder enheder, der udfører aktiviteter på vegne af sælgeren i forbindelse med den kontrakt, der er indgået med køberen, m. i. til operatører, der håndterer elektroniske betalinger for de indgåede kontrakter, eller til operatører, der leverer de bestilte varer.
 3. Sælgeren skal sikre, at Brugere, hvis personoplysninger han behandler, udøver deres rettigheder i henhold til loven om beskyttelse af personoplysninger, herunder retten til adgang til indholdet af deres egne personoplysninger og retten til at rette dem samt retten til at kontrollere behandlingen af deres egne personoplysninger i henhold til principperne beskrevet i nævnte lov.
 4. Som led i udøvelsen af retten til at kontrollere behandlingen af brugerens egne personoplysninger har brugeren navnlig ret til at indgive en skriftlig, begrundet anmodning om at indstille behandlingen af hans eller hendes oplysninger på grund af hans eller hendes særlige situation samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af hans eller hendes oplysninger, når sælgeren behandler dem, når det er nødvendigt for at opfylde de lovligt begrundede formål, som tjenesteudbyderen forfølger, eller når sælgeren har til hensigt at behandle dem til markedsføringsformål, eller mod sælgers overførsel af brugerens personoplysninger til en anden dataansvarlig end sælgeren.
 5. Fortrolige oplysninger om brugere, herunder brugernes personlige oplysninger, beskyttes af sælgeren mod uautoriseret videregivelse eller tab og mod ødelæggelse eller uautoriseret ændring af de angivne oplysninger.

IX. Endelige bestemmelser

 1. Produkter og navne, der er nævnt i onlinebutikken www.inamiot.pl, anvendes kun til identifikationsformål og kan være registrerede varemærker.
 2. Sælgeren gør alt for at sikre, at beskrivelserne af de tilbudte varer er i overensstemmelse med virkeligheden. Sælgeren kan dog ikke holdes ansvarlig for fejlfortolkninger af varens parametre og egenskaber eller for en pludselig ændring af dem fra producentens side.
 3. Ved at afgive en ordre accepterer køberen disse vilkår og betingelser.
 4. Dataene på de produkter, der præsenteres i www.inamiot.pl webshoppen, er i overensstemmelse med producenternes katalogdata.
 5. Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med transaktioner i onlineshoppen www.inamiot.pl, afgøres i første omgang ved aftale mellem parterne, og hvis parterne ikke kan nå til enighed, ved den kompetente domstol.
 6. Indholdet af webshoppen www.inamiot.pl udgør ikke et tilbud i henhold til civillovbogen, men en opfordring til at indgå en kontrakt.
 7. Alle spørgsmål, der ikke er reguleret af disse regler, er omfattet af den civile lovbog.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.