Integritetspolicy

Vänligen observera att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 kommer att börja tillämpas från och med den 25 maj 2018. om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (i korthet “RODO”), ändrar vi därför vår integritetspolicy. Vi vill därför informera dig om i vilket syfte och hur vi behandlar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter. Du kan läsa innehållet i integritetspolicyn nedan:

I. Informationsklausul och databehandlingens omfattning samt datalagringens syfte och varaktighet

 1. Administratör av dina personuppgifter är: inamioit Sp. Djurpark. Ul. Rataja 26 51-507 Wrocław e-post korrespondensadress: kontakt@inamiot.pl
 2. Administratören samlar in och behandlar, via webbplatsen och andra former av kommunikation, följande personuppgifter om användare som tillhandahålls under registreringsprocesser på webbplatsen: namn och efternamn, bostadsadress, e-postadress, telefonnummer, … etc.
 3. Som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter behandlar vi dina uppgifter för följande ändamål och på följande rättsliga grunder:
 • för att ingå ett avtal om tillhandahållande av våra tjänster baserat på ditt intresse för vårt företags tjänster (rättslig grund: artikel 6.1 b i RODO-förordningen),
 • för att fullgöra det avtal som du har ingått med oss (rättslig grund: artikel 6.1 b i RODO-förordningen),
 • För att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger oss i samband med driften av vår verksamhet och fullgörandet av avtalet med dig (rättslig grund: artikel 6.1 c i RODO-förordningen), vilket också är vårt berättigade intresse att skydda oss från följderna av att inte uppfylla våra rättsliga skyldigheter,
 • För arkivändamål (bevisändamål) för att säkra information i händelse av ett rättsligt behov av att bevisa fakta och för eventuell etablering, utredning eller försvar av anspråk, vilket är vårt berättigade intresse (rättslig grund: artikel 6.1 f i RODO-förordningen),
 • för att erbjuda dig tjänster direkt (direktmarknadsföring), vilket är vårt berättigade intresse (rättslig grund: artikel 6.1 f i RODO-förordningen).
 1. Datamottagare – Vi kan dela dina uppgifter med följande kategorier av enheter:
 • till underleverantörer, dvs. enheter som vi använder för att behandla uppgifter och med vilka vi har ingått ett avtal om att anförtro behandlingen av personuppgifter: t.ex. IT-företag, vår hostingleverantör, programvaruleverantör,
 • till statliga och administrativa myndigheter, såsom Försäkringskassan eller Skatteverket, banker, andra institutioner, i den mån detta krävs för att fullgöra avtalet mellan oss och dig och enligt lag.
 • Samtidigt vill vi informera dig om att vi inte överför dina uppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och inte har för avsikt att göra det i framtiden.
 1. Lagringsperiod – Dina uppgifter kommer att behandlas under den period som är nödvändig för att uppfylla de behandlingsändamål som anges ovan, dvs:
 • Vi sparar dina uppgifter som erhållits i syfte att ingå ett avtal under avtalsförhandlingarna och fram till slutet av det kalenderår som följer på det år då du senast kontaktade mig,
 • Vi behandlar dina uppgifter som erhållits i samband med ingående och fullgörande av avtalet tills avtalet har fullgjorts, och därefter under den period som krävs enligt lag och till slutet av preskriptionstiden för dina eventuella anspråk som härrör från det avtal som ingåtts med oss,
 • Vi behandlar dina uppgifter i syfte att uppfylla rättsliga skyldigheter som åligger oss i samband med driften av vår verksamhet och fullgörandet av ett avtal under perioden tills sådana skyldigheter har uppfyllts, och därefter under den period som vi enligt lag är skyldiga att behålla dina uppgifter eller under den period som vi kan drabbas av de rättsliga följderna av att inte uppfylla de skyldigheter som åligger oss,
 1. Dina rättigheter enligt RODO-förordningen – I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att:
 • Rätt att få tillgång till innehållet i de behandlade uppgifterna och att få en kopia av det,
 • Rätt till rättelse (ändring) av uppgifter,
 • rätten till radering,
 • Rätten att begränsa databehandling,
 • Rätt att invända mot behandlingen,
 • rätten till dataportabilitet.

Du kan utöva ovanstående rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till vår adress i punkt I eller ett brev som skickas till vår postadress i punkt I ovan

I fall där behandlingen av dina uppgifter sker på grundval av Art. 6.1 a i RODO-förordningen, dvs. samtycker till behandlingen av dina personuppgifter, har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke, utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket innan det återkallades.

 1. Klagomål till tillsynsmyndigheten:

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot bestämmelserna i RODO-förordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet (ordföranden för dataskyddsmyndigheten).

 1. Frivillighet att tillhandahålla uppgifter och konsekvenser av att inte göra det:

I den mån behandlingen av uppgifter sker i syfte att ingå och fullgöra ett avtal, är tillhandahållandet av uppgifter ett villkor för att ingå och fullgöra avtalet. Det är frivilligt att lämna uppgifter, men konsekvensen av att inte lämna uppgifter blir att det inte blir möjligt att ingå eller genomföra ett avtal.

II. Information om cookies

 1. Webbplatsen använder cookies.
 2. Cookies (så kallade “cookies”) är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras i Tjänstanvändarens terminalutrustning och är avsedda att användas på Webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på den webbplats som de kommer från, hur länge de lagras på slutenheten och ett unikt nummer.
 3. Den enhet som placerar cookies på Tjänsteanvändarens terminalutrustning och får tillgång till dem är Tjänsteoperatören.
 4. Cookies används för följande ändamål:

– skapa statistik som hjälper oss att förstå hur besökare på webbplatsen använder webbplatserna, vilket gör det möjligt att förbättra deras struktur och innehåll;

– upprätthålla en session för Tjänstens användare (efter inloggning), tack vare vilken Användaren inte behöver ange sin inloggning och sitt lösenord igen på varje undersida av Tjänsten;

– för att definiera din profil i syfte att visa skräddarsytt material för dig i annonsnätverk, särskilt Googles nätverk.

 1. Webbplatsen använder två huvudtyper av cookies: “sessionscookies” och “permanenta cookies” (permanenta cookies). “Sessionscookies” är tillfälliga filer som lagras på användarens terminalutrustning tills användaren loggar ut, lämnar webbplatsen eller stänger av programvaran (webbläsaren). “Permanenta” cookies lagras på Användarens terminalutrustning under den tid som anges i parametrarna för cookies eller tills de raderas av Användaren.
 2. Programvaran för webbsurfning (webbläsare) tillåter vanligtvis som standard att cookies lagras på Användarens terminalenhet. Användare av Tjänsten kan ändra sina inställningar i detta avseende. Din webbläsare ger dig möjlighet att radera cookies. Det är också möjligt att automatiskt blockera cookies För mer information, se din webbläsares hjälp eller dokumentation.
 3. Begränsningar i användningen av cookies kan påverka vissa av de funktioner som finns tillgängliga på Webbplatsen.
 4. Cookies placeras i Tjänsteanvändarens terminalutrustning och kan också användas av annonsörer och partners som samarbetar med Tjänsteoperatören.
 5. Vi rekommenderar att du läser dessa företags integritetspolicyer för att förstå användningen av cookies som används i statistik:Google Analyticsintegritetspolicy
 6. Cookies kan användas av annonsnätverk, i synnerhet Google-nätverket, för att visa annonser som är anpassade till hur du använder webbplatsen. För detta ändamål kan de lagra information om användarens navigeringsväg eller den tid de stannade på en viss sida.
 7. När det gäller den information om användarinställningar som samlas in av Googles annonsnätverk kan användaren visa och redigera den information som härrör från cookies med hjälp av följande verktyg: https://www.google.com/ads/preferences.

III. Server-loggar

 1. Information om visst användarbeteende loggas på servernivå. Dessa uppgifter används uteslutande för administration av webbplatsen och för att säkerställa att de värdtjänster som tillhandahålls är så effektiva som möjligt.
 2. De resurser som visas identifieras med URL-adresser. Dessutom kan inspelningen vara föremål för:

– tidpunkten för förfrågan,

– tid för att skicka svaret,

– namnet på klientstationen – identifiering via HTTP-protokollet,

– information om fel som inträffade under körningen av HTTP-transaktionen,

– URL till en sida som användaren tidigare har besökt (referer-länk), i händelse av en länk till webbplatsen,

– information om användarens webbläsare,

– Information om IP-adress.

– Uppgifterna ovan är inte kopplade till specifika besökare.

– Uppgifterna ovan används endast för serveradministration.

 1. Uppgifter delas endast med externa parter inom lagens ramar.
 2. Personligt identifierbar information om en enskild person delas endast med den berörda personens samtycke.

IV. Hantering av cookies – hur ger och återkallar man samtycke i praktiken?

 1. Operatören kan vara skyldig att tillhandahålla information som samlats in av Tjänsten till behöriga myndigheter på grundval av lagliga förfrågningar i den utsträckning som begäran gäller.
 2. Om du inte vill ta emot cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Observera att om du inaktiverar cookies som är nödvändiga för autentiseringsprocesser, säkerhet och upprätthållande av användarpreferenser kan det göra det svårt, och i extrema fall omöjligt, att använda webbplatserna
 3. För att hantera dina cookie-inställningar, välj din webbläsare/system från listan nedan och följ instruktionerna:
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.