Villkor och bestämmelser för onlinebutiken inamiot.pl

I. Inledande bestämmelser

 1. Villkoren definierar reglerna för Användarens, inklusive Köparens, användning av Butiken, genom vilken Köp görs, som drivs av Säljaren.
 2. Ägaren till Internetbutiken och upphovsrätten som finns på domänadressen www.inamiot.pl är: inamiot.pl Sp. Djurpark. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Alla rättigheter förbehållna inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Villkoren görs kontinuerligt tillgängliga på butikens webbplats på ett sätt som gör det möjligt för användare att erhålla, reproducera och registrera deras innehåll.

II. Definitioner som används i arbetsordningen

 1. Säljare och ägare av onlinebutiken inamiot.pl som finns på www.inamiot.pl.
 2. Shop – en ICT-plattform som drivs på adressen: www.inamiot.pl,där dess användare via Internet kan göra inköp av de tillgängliga varor som presenteras i domänen www.inamiot.pl.
 3. Köpare – en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet men med kapacitet att utföra juridiska handlingar, som ingår ett försäljningsavtal enligt butikens regler
 4. Försäljningsavtal – ett avtal som ingås i Butiken i enlighet med Villkoren mellan Säljaren och Köparen, vars syfte är att sälja varor till Köparen.
 5. Villkor och bestämmelser – dessa regler för butiken.
 6. Merchandise – varor, som är föremål för försäljning, presenteras på www.inamiot.pl.

III. Villkor för användning av butiken

 1. Om du är en fysisk person kan du använda butiken förutsatt att du har full rättslig handlingsförmåga.
 2. En användare som inte är en fysisk person får använda Butiken genom personer som är behöriga att agera på hans/hennes vägnar.
 3. Säljaren ska inte hållas ansvarig för skador som orsakas av att Användaren lämnar falska, föråldrade eller ofullständiga uppgifter i registreringsformulären och Användarens underlåtenhet att följa Villkoren. De uppgifter som användaren lämnar får inte strida mot gällande lagstiftning eller mot tredje parts personliga rättigheter och rättigheter.
 4. Användaren är skyldig att inte avslöja för tredje part sitt inloggnings- och åtkomstlösenord som används för att logga in i butiken.

IV. Registrering och inloggning till butiken

 1. Användare har möjlighet att använda Butiken, både efter att ha registrerat sig i Butiken och utan att registrera sig. Registrerade användare kan följa leveransstatus för de beställda varorna.
 2. Användare som inte är registrerade i butiken är skyldiga att acceptera de allmänna villkoren.
 3. Registrering i butiken kräver att följande villkor uppfylls tillsammans: a)logga in på butiken med en inloggning och ett lösenord med hjälp av lämpligt webbformulär som finns tillgängligt på butikens webbplats, b)acceptera butiksreglerna.
 4. I händelse av ändringar i de användaruppgifter som anges under registreringen bör användaren uppdatera dessa uppgifter innan ett efterföljande avtal ingås med hjälp av det relevanta formuläret som finns tillgängligt i butiken.
 5. Vid registrering skapas ett användarkonto i butiken, som är en samling resurser där information om användaren och hans/hennes handlingar i butiken i samband med de ingångna avtalen lagras. Som en del av ditt konto har du bland annat tillgång till din orderhistorik i butiken eller möjlighet att korrigera dina uppgifter och ändra ditt lösenord.

V. Beställningar i butiken och bearbetning

 1. Användaren kan göra beställningar 24 timmar om dygnet 365 dagar om året via butiken.
 2. Användaren gör beställningen via e-post.
 3. Beställningen bekräftas genom en proformafaktura som skickas i elektroniskt format till den angivna e-postadressen och accepteras för fullgörande när betalningen har krediterats. Betalning av ordern innebär att ordern och leveransvillkoren accepteras.
 4. Den beställning som görs via e-post skickas till butiksbiträdet för kontroll av uppgifterna och skickas sedan, med tillägg för fraktkostnaderna, till köparen på den angivna adressen. För att bekräfta beställningen måste köparen skicka ett e-postmeddelande till butikens adress med texten “Jag bekräftar beställningen”.

VI. Priser på varor – Kostnader för leverans – Betalningsmetoder

 1. Leveranskostnader anges separat, med hänsyn tagen till leveransplats, och måste läggas till den totala orderkostnaden. Leveranskostnaderna beror på paketets storlek och leveransställe.
 2. Standardpaket prissätts automatiskt – dvs. paket vars mått och vikt inte överskrider de gränsvärden som fastställts av kurirföretaget dhl, ups, k-ex i enlighet med prislistan på operatörens webbplats.
 3. Stora volymer, prissätts individuellt – fraktkostnader för stora volymer, prissätts individuellt och inkluderas i e-postmeddelandet som innehåller köparens fullständiga order för slutlig bekräftelse. Lossning av skrymmande transporter utförs på kundens sida.
 4. Säljaren är inte ansvarig för utebliven leverans av Varor av skäl som kan hänföras till Köparen – t.ex.: på grund av en felaktig leveransadress.
 5. Det pris som säljaren anger är bindande för kunden vid den tidpunkt då beställningen görs.
 6. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna på produkter i onlinebutiken www.inamiot.pl för att introducera, dra tillbaka någon produkt från butiken och genomföra en kampanj. Periodiska kampanjer gäller inte för redan lagda eller pågående beställningar.
 7. Former för betalning

  Förskottsbetalning via banköverföring:

Du kan betala för de beställda varorna via banköverföring och betala pengarna direkt till butiksägarens konto som anges på fakturan:

Typer av överföringar:

Traditionell överföring – kan beställas på ett bankkontor eller online. Den är placerad i den så kallade elixir-sessioner (3 sessioner per dag, endast på arbetsdagar), vilket i praktiken innebär att kunden måste vänta på att överföringen ska behandlas i den närmaste möjliga sessionen. I princip bekräftas betalningen inom en dag. Om kunden vill påskynda beställningen kan en elektronisk överföringsbekräftelse skickas, som bekräftar beställningen nästan omedelbart.

Expressöverföring – behandlingstiden är några minuter (denna överföring väntar inte på elixirsessioner).

VII. Klagomål – Uppsägning av avtalet – Garantier

 1. Reklamationer skall göras av köparen i enlighet med de regler som anges på varans garantikort. Om något är oklart, vänligen kontakta säljaren. För att en reklamation ska kunna behandlas måste köparens namn, ordernumret, numret på inköpsbeviset (momsfakturan) och en beskrivning av föremålet för reklamationen i skrift och på bild tillhandahållas. Det rekommenderas att Kunden specificerar i beskrivningen av klagomålet: (1) information och omständigheter rörande föremålet för klagomålet, i synnerhet typ och datum för felets uppkomst; (2) en begäran om hur Varorna ska bringas i överensstämmelse med Försäljningsavtalet eller en förklaring om prissänkning eller tillbakadragande från Försäljningsavtalet; och (3) kontaktuppgifter till den klagande – detta kommer att underlätta och påskynda behandlingen av klagomålet av Säljaren. De krav som anges i föregående mening är endast i form av en rekommendation och påverkar inte effektiviteten av klagomål som lämnas in utan den rekommenderade beskrivningen av klagomålet. Klagomål ska skickas skriftligen till bolagets adress eller via e-post till kontakt@inamiot.pl.
 2. Klagomålet kommer att behandlas av butiken inom högst 14 dagar från dagen för mottagandet. Kunden kommer omedelbart att informeras om resultatet av klagomålet.
 3. När det gäller en juridisk person och en organisatorisk enhet utan juridisk person får alla handlingar som utförs av denna enhet endast utföras av en person som är behörig att för denna enhets räkning utföra handlingar som rör användningen av Butiken och att utöva alla rättigheter och skyldigheter som denna enhet har som Kund. Säljaren är ansvarig gentemot Kunden som är Konsument om de sålda Varorna har ett fysiskt eller juridiskt fel (garanti).
 4. Om det, för att Säljaren ska kunna svara på Kundens klagomål eller utöva Kundens rättigheter enligt garantin, är nödvändigt att leverera Varorna till Säljaren (dess lager), kommer Kunden att uppmanas av Säljaren att leverera Varorna, i fallet med en Konsument, på Säljarens bekostnad.
 5. Kunden ska bära kostnaderna för återleverans av Varorna efter att klagomålet har lösts i händelse av obefogad användning av garantin (negativ lösning av garantiklagomålet av Säljaren). I händelse av ett framgångsrikt garantianspråk kommer säljaren att leverera de reparerade eller nya varorna till kunden på egen bekostnad.
 6. Den garanti som avses i punkt … 1-6 i detta avsnitt, till en Kund som köper Varorna för ett ändamål som är direkt relaterat till hans/hennes yrkes- eller affärsverksamhet (en Kund som inte är en Konsument) ska uteslutas, i enlighet med bestämmelserna i civillagen.
 7. Det klagomålsförfarande som avses i punkt … 1-6 i detta Avsnitt, ska tillämpas på den Kund-Konsument som förvärvar Varorna, dvs:

– fysiska personer som gör vanliga inköp

– näringsidkare som gör icke-affärsrelaterade inköp, dvs. som inte tar emot en räkning eller faktura i näringsidkarens företagsnamn

– Fysiska personer som bedriver enskild näringsverksamhet och som är registrerade i det centrala registret för näringsverksamhet och information (CEIDG) och som ingår ett avtal med direkt anknytning till sin näringsverksamhet, när det av avtalets innehåll framgår att det inte är av yrkesmässig karaktär för dem, särskilt med avseende på föremålet för deras näringsverksamhet.

 1. Garantin gäller inte om felet har orsakats av felaktig installation av Varorna eller användning av dem i strid med den avsedda användningen eller tillverkarens anvisningar.
 2. Skador som uppstår vid leverans av godset skall omedelbart anmälas till den som levererar försändelsen och säljaren skall kontaktas. För att ett krav avseende en skadad försändelse under transport ska kunna beaktas måste en “skaderapport” upprättas i närvaro av en anställd hos det företag som levererar försändelsen.
 3. I händelse av skada på försändelsen måste eventuella anspråk mot kurirföretaget göras skriftligen så snart som möjligt, dock senast 7 dagar efter mottagandet av försändelsen i enlighet med lagen av den 15 november 1984. Lag om transport (2012 års lag, nr 1173 och 1529). Be kuriren att upprätta en skadeanmälan och skicka den till oss i original. Efter denna tidsfrist förlorar kunden sin rätt att returnera de skadade varorna. Vi ansvarar inte för paket som på kundens begäran har skickats av en annan kurirfirma än den som vi har avtal med.
 4. Köparen har rätt att dra sig ur det ingångna avtalet skriftligen utan att ange något skäl inom fjorton dagar från det datum då avtalet ingicks på grundval av lagen av den 30 maj 2014. (Journal of Laws 2014, punkt 827 med ändringar). I händelse av en skriftlig ånger måste kunden returnera varorna inom fjorton dagar. Den rättighet som avses ovan ska också gälla för en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till hans eller hennes affärsverksamhet, när det framgår av innehållet i avtalet att det inte har yrkesmässig karaktär för den personen, vilket särskilt framgår av föremålet för hans eller hennes affärsverksamhet som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet . Returnerade produkter måste vara oskadade, ha tillverkarens originalförpackning, vara kompletta och inte ha några tecken på användning. – Returformulär – (klicka för att ladda ner formuläret)
 5. Kunder som är konsumenter, dvs. fysiska personer som ingår avtal för ändamål som inte är direkt kopplade till deras kommersiella eller yrkesmässiga verksamhet, har rätt att frånträda ett distansavtal utan att ange något skäl.
 6. Varor som ingår i Säljarens erbjudande och som tillverkas enligt individuella specifikationer som Kunden meddelat Säljaren, i enlighet med Art. 38.3 i lagen av den 30 maj 2014. om konsumenträttigheter har konsumenter inte rätt att dra sig ur det avtal som ingåtts med säljaren på grundval av den lagda beställningen.
 7. Returer ska skickas till 55-002 Dobrzykowice ul. Sten 4 märkt “retur” och fyll i ångerblanketten – i samförstånd med butiksbiträdet.
 8. Om 14 dagars ångerrätt utnyttjas skall kostnaden för att returnera varorna bäras av köparen.
 9. När säljaren har tagit emot och kontrollerat de returnerade produkterna skickar han ett korrigeringsdokument för de returnerade produkterna till köparen för bekräftelse.
 10. Efter mottagandet av bekräftelsen (kopia av dokumentet) kommer säljaren att återbetala priset på produkterna till det bankkonto som köparen angett inom 14 dagar efter mottagandet av varorna och relevant dokumentation. Leveranskostnader återbetalas inte vid delreturer.
 11. Varor som säljs i Butiken omfattas av tillverkarens garanti, beräknad från dagen för leverans av Varorna. I händelse av en defekt i varorna är kunden skyldig att rapportera klagomålet till säljaren tillsammans med garantikortet Garanten under garantin kommer att behandla klagomålet inom 14 dagar från dagen för mottagandet av klagomålet från kunden Säljaren kommer att informera om datum för reparation eller utbyte eller vägran av tjänster under garantin. Rättigheterna enligt garantin begränsar eller utesluter inte Konsumentens rätt att klaga på Varorna enligt garantin.

VIII. Dataskydd och integritetspolicy

 1. Genom att göra en beställning samtycker du till att säljaren lagrar och behandlar dina personuppgifter i beställningen i enlighet med tillämpliga bestämmelser i lagen om skydd av personuppgifter av den 29 augusti 1997. (2002 års lagbok, nr 101, punkt 929 – konsoliderad text, med ändringar). Personuppgifter för Användare som är fysiska personer (inklusive ensamföretagare) kommer att behandlas av Säljaren som personuppgiftsansvarig för att tillhandahålla Säljarens tjänster. . Användarens tillhandahållande av personuppgifter är frivilligt.
 2. Användarens personuppgifter kan göras tillgängliga för enheter som har rätt att ta emot dem enligt tillämplig lag, inklusive behöriga rättsliga myndigheter. Användarnas personuppgifter kan också överföras – i den utsträckning det är nödvändigt och krävs – till tredje part, inklusive enheter som utför aktiviteter på uppdrag av säljaren i samband med det avtal som ingåtts med köparen, m. i. till operatörer som hanterar elektroniska betalningar för de ingångna avtalen eller till operatörer som levererar de beställda varorna.
 3. Säljaren ska säkerställa att Användare vars personuppgifter behandlas utövar sina rättigheter enligt lagen om skydd av personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till innehållet i sina egna personuppgifter och rätten att rätta dem, samt rätten att kontrollera behandlingen av sina egna personuppgifter i enlighet med de principer som beskrivs i nämnda lag.
 4. Som en del av utövandet av rätten att kontrollera behandlingen av användarens egna personuppgifter har användaren särskilt rätt att lämna in en skriftlig, motiverad begäran om att upphöra med behandlingen av hans eller hennes uppgifter på grund av hans eller hennes särskilda situation, samt att invända mot behandlingen av hans eller hennes uppgifter när säljaren behandlar dem när det är nödvändigt för att uppfylla de lagligt motiverade syften som tjänsteleverantören eftersträvar eller när säljaren avser att behandla dem i marknadsföringssyfte, eller till överföring av användarens personuppgifter av säljaren till en annan personuppgiftsansvarig än säljaren.
 5. Konfidentiell information som rör Användare, inklusive Användares personuppgifter, skyddas av Säljaren mot obehörigt röjande eller förlust och mot förstörelse eller obehörig ändring av den angivna informationen.

IX. Slutbestämmelser

 1. Produkter och namn som nämns i onlinebutiken www.inamiot.pl används endast i identifieringssyfte och kan vara registrerade varumärken.
 2. Säljaren gör allt för att säkerställa att beskrivningarna av de erbjudna varorna överensstämmer med verkligheten. Säljaren skall dock inte vara ansvarig för felaktig framställning av parametrar och egenskaper hos varorna eller en plötslig förändring av dem av tillverkaren.
 3. Genom att lägga en order accepterar köparen dessa villkor.
 4. Uppgifterna om de produkter som presenteras i webbshoppen www.inamiot.pl överensstämmer med tillverkarens kataloguppgifter.
 5. Eventuella tvister som uppstår i samband med transaktioner i onlinebutiken www.inamiot.pl kommer att lösas i första hand genom överenskommelse mellan parterna, och om parterna inte lyckas nå en överenskommelse av den behöriga domstolen.
 6. Innehållet i onlinebutiken www.inamiot.pl utgör inte ett erbjudande i den mening som avses i civillagen, utan en inbjudan att ingå ett avtal.
 7. Alla frågor som inte regleras av dessa regler kommer att regleras av civillagen.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.