Voorwaarden van de inamiot.pl online shop

I. Inleidende bepalingen

 1. De Voorwaarden bepalen de regels voor het gebruik van de Shop door de Gebruiker, met inbegrip van de Koper, via welke Aankopen worden gedaan, die door de Verkoper worden beheerd.
 2. De eigenaar van de internetwinkel en de auteursrechten op het domeinadres www.inamiot.pl is: inamiot.pl Sp. Dierentuin. 51-507 Wrocław ul. Rataja 26. Alle rechten voorbehouden aan inamiot.pl Sp.zoo.
 3. Het Reglement wordt voortdurend ter beschikking gesteld op de website van de Winkel op een manier die de Gebruikers in staat stelt de inhoud ervan te verkrijgen, te reproduceren en op te nemen.

II. In het reglement van orde gebruikte definities

 1. Verkoper-eigenaar van de webwinkel inamiot.pl gevestigd op www.inamiot.pl.
 2. Shop – een ICT-platform op het volgende adres: www.inamiot.pl,waar zijn Gebruikers via het internet aankopen kunnen doen van de beschikbare goederen die op het domein www.inamiot.pl worden gepresenteerd.
 3. Koper – een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar met de bevoegdheid om rechtshandelingen te verrichten, die een verkoopovereenkomst sluit volgens de regels van de winkel.
 4. Koopovereenkomst – een overeenkomst gesloten in de Winkel onder de voorwaarden van de Voorwaarden tussen de Verkoper en de Koper, met als voorwerp de verkoop van goederen aan de Koper.
 5. Voorwaarden – deze winkelregels.
 6. Koopwaar – artikelen die het voorwerp van verkoop zijn, gepresenteerd op www.inamiot.pl.

III. Gebruiksvoorwaarden van de Shop

 1. Als u een natuurlijk persoon bent, kunt u de Shop gebruiken op voorwaarde dat u volledig handelingsbekwaam bent.
 2. Een gebruiker die geen natuurlijke persoon is, kan de Shop gebruiken via personen die gemachtigd zijn om in zijn naam te handelen.
 3. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt doordat de Gebruiker onjuiste, verouderde of onvolledige gegevens heeft verstrekt in de registratieformulieren en doordat de Gebruiker de Voorwaarden niet naleeft. De door de gebruiker verstrekte gegevens mogen geen inbreuk maken op de geldende wetgeving of op de persoonlijke rechten en rechten van derden.
 4. De gebruiker is verplicht zijn login en toegangswachtwoord waarmee hij in de Shop inlogt niet aan derden bekend te maken.

IV. Registratie en inloggen in de winkel

 1. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de Shop te gebruiken, zowel na registratie bij de Shop als zonder registratie. Geregistreerde gebruikers kunnen de leveringsstatus van de bestelde goederen volgen.
 2. Gebruikers die niet geregistreerd zijn in de Shop zijn verplicht de Algemene Voorwaarden te accepteren.
 3. Voor inschrijving in de Shop moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: a) inloggen bij de Winkel met een login en wachtwoord via het daarvoor bestemde webformulier op de website van de Winkel, b) het Shopreglement te aanvaarden.
 4. In geval van wijziging van de tijdens de registratie verstrekte gegevens van de Gebruiker, dient de Gebruiker deze gegevens bij te werken alvorens een volgend Contract af te sluiten met behulp van het desbetreffende formulier in de Winkel.
 5. Bij de registratie wordt een gebruikersaccount aangemaakt in de Shop, een verzameling bronnen waarin informatie over de Gebruiker en zijn handelingen binnen de Shop in verband met de afgesloten Contracten wordt opgeslagen. Als onderdeel van je account, heb je, onder andere. toegang tot uw bestelgeschiedenis in de Shop of de mogelijkheid om uw gegevens te corrigeren en uw wachtwoord te wijzigen.

V. Bestellingen in de winkel plaatsen en verwerken

 1. De gebruiker kan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bestellingen plaatsen via de Shop.
 2. De gebruiker plaatst de bestelling per e-mail.
 3. De bestelling wordt bevestigd door een pro-formafactuur die in elektronische vorm naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd en wordt aanvaard voor uitvoering zodra de betaling is gecrediteerd. Betaling van de bestelling leidt tot aanvaarding van de bestelling en de leveringsvoorwaarden.
 4. De per e-mail geplaatste bestelling wordt ter controle van de gegevens naar de winkelbediende gestuurd en vervolgens, aangevuld met de verzendkosten, naar de koper op het opgegeven adres gestuurd. Om de bestelling te bevestigen moet de koper een e-mail sturen naar het adres van de winkel met de vermelding “Ik bevestig de bestelling”.

VI. Prijzen van de goederen – Leveringskosten – Betalingswijzen

 1. De leveringskosten worden afzonderlijk vermeld, rekening houdend met de plaats van levering, en moeten bij de totale bestelling worden opgeteld. De leveringskosten zijn afhankelijk van de grootte van het pakket en de plaats van levering.
 2. Standaardzendingen worden automatisch geprijsd, d.w.z. zendingen waarvan de afmetingen en het gewicht de door de koeriersdienst dhl, ups, k-ex vastgestelde limietparameters niet overschrijden volgens de prijslijst op de website van de exploitant.
 3. Verzendingen van grote hoeveelheden worden afzonderlijk geprijsd – de verzendkosten voor grote hoeveelheden goederen worden afzonderlijk geprijsd en opgenomen in de e-mail met de volledige bestelling van de koper voor de definitieve bevestiging. Het lossen van volumineuze zendingen gebeurt aan de kant van de klant.
 4. De Verkoper is niet aansprakelijk voor niet-levering van Goederen om redenen die te wijten zijn aan de Koper – bijvoorbeeld: door een onjuist leveringsadres.
 5. De door de verkoper opgegeven prijs is bindend voor de klant op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
 6. De verkoper behoudt zich het recht voor de prijzen van de producten in de online shop www.inamiot.pl te wijzigen, een product uit de shop te halen en een promotiecampagne te voeren. Periodieke promotiecampagnes zijn niet van toepassing op reeds geplaatste en lopende bestellingen.
 7. Vormen van betaling

  Vooruitbetaling per bankoverschrijving:

U kunt de bestelde goederen per bankoverschrijving betalen, door het geld rechtstreeks te storten op de rekening van de winkelier die op de factuur staat vermeld:

Soorten transfers:

Traditionele overschrijving – kan worden besteld bij een bankkantoor of online. Het is geregeld in de zgn. elixersessies (3 sessies per dag, alleen op werkdagen), wat in de praktijk betekent dat de klant moet wachten op de verwerking van de overschrijving in de dichtstbijzijnde sessie. In principe wordt de betaling binnen één dag bevestigd. Als de klant de bestelling wil bespoedigen, kan een elektronische bevestiging van de overschrijving worden gestuurd, waarmee de bestelling vrijwel onmiddellijk wordt bevestigd.

Snelle overdracht – verwerkingstijd is enkele minuten (deze overdracht wacht niet op elixersessies).

VII. Klachten – Herroeping van het contract – Garanties

 1. Klachten moeten door de koper worden ingediend overeenkomstig de op de garantiekaart van de goederen vermelde regels. Als er iets onduidelijk is, neem dan contact op met de verkoper. Om een klacht in behandeling te kunnen nemen, moeten de naam van de koper, het bestelnummer, het nummer van het aankoopbewijs (BTW-factuur) en een schriftelijke en fotografische beschrijving van het voorwerp van de klacht worden verstrekt. Het wordt aanbevolen dat de Klant in de beschrijving van de klacht specificeert: (1) informatie en omstandigheden betreffende het onderwerp van de klacht, in het bijzonder het type en de datum van het optreden van het gebrek; (2) een verzoek om de Goederen in overeenstemming te brengen met de Koopovereenkomst of een verklaring van prijsvermindering of terugtrekking uit de Koopovereenkomst; en (3) contactgegevens van de klager – dit zal de verwerking van de klacht door de Verkoper vergemakkelijken en versnellen. De in de vorige zin gestelde eisen hebben slechts de vorm van een aanbeveling en hebben geen invloed op de doeltreffendheid van klachten die zonder de aanbevolen beschrijving van de klacht worden ingediend. Klachten moeten schriftelijk naar het adres van het bedrijf worden gestuurd of per e-mail naar kontakt@inamiot.pl.
 2. De klacht zal door de Winkel binnen 14 dagen na de datum van ontvangst worden behandeld. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het resultaat van de klacht.
 3. In het geval van een rechtspersoon en een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid kunnen alle handelingen van deze entiteit slechts worden verricht door een persoon die gemachtigd is om namens deze entiteit handelingen te verrichten die verband houden met het gebruik van de Shop en om alle rechten en verplichtingen van deze entiteit als Klant uit te oefenen. De Verkoper is jegens de Klant, die een Consument is, aansprakelijk indien de verkochte Goederen een materieel of juridisch gebrek vertonen (garantie).
 4. Indien het voor de Verkoper noodzakelijk is om op de klacht van de Klant te reageren of om de rechten van de Klant uit hoofde van de garantie uit te oefenen, zal de Klant door de Verkoper worden verzocht de Goederen aan de Verkoper (zijn magazijn) te leveren, in het geval van een Consument, op kosten van de Verkoper.
 5. De Klant draagt de kosten van de herlevering van de Goederen nadat de klacht is opgelost in geval van een ongerechtvaardigd beroep op de garantie (negatieve oplossing van de garantieklacht door de Verkoper). Bij een succesvolle garantieclaim zal de verkoper de gerepareerde of nieuwe goederen op eigen kosten aan de klant leveren.
 6. De in paragraaf … 1-6 van deze Afdeling, aan een Klant die de Goederen koopt voor een doel dat rechtstreeks verband houdt met zijn beroeps- of bedrijfsactiviteit (een Klant die geen Consument is) is uitgesloten, overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
 7. De in paragraaf … 1-6 van deze Afdeling worden toegepast op de Klant-Consument die de Goederen verwerft, d.w.z:

– natuurlijke personen die gewone aankopen doen

– handelaren die niet-zakelijke aankopen doen, d.w.z. die geen rekening of factuur op naam van de onderneming van de handelaar innen

– natuurlijke personen die een eenpersoons economische activiteit uitoefenen en die zijn ingeschreven in het Centraal Register voor Bedrijvigheid en Informatie (CEIDG), die een overeenkomst sluiten die rechtstreeks verband houdt met hun economische activiteit, wanneer uit de inhoud van deze overeenkomst blijkt dat deze voor hen geen professioneel karakter heeft, met name vanwege het voorwerp van hun economische activiteit

 1. Garantie- en waarborgrechten zijn niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt door een onjuiste installatie van de Goederen of een gebruik in strijd met de bestemming of de instructies van de fabrikant.
 2. Schade veroorzaakt tijdens de levering van de goederen moet onmiddellijk worden gemeld aan de persoon die de zending aflevert en er moet contact worden opgenomen met de verkoper. Opdat een vordering met betrekking tot schade tijdens het vervoer in aanmerking zou worden genomen, moet een “schaderapport” worden opgesteld in aanwezigheid van een werknemer van de onderneming die de zending levert.
 3. In geval van schade aan de zending moet elke klacht tegen het koeriersbedrijf zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de zending in de zin van de wet van 15 november 1984, schriftelijk worden ingediend. Vervoerswet (2012, pos. 1173 en 1529). Bel hiervoor de koerier om een schaderapport op te stellen en stuur dit in het origineel naar ons toe. Na deze termijn verliest de klant zijn recht om de beschadigde goederen terug te sturen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor pakketten die, op verzoek van de klant, door een ander koeriersbedrijf zijn verzonden dan het bedrijf waarmee wij een contract hebben.
 4. De koper heeft het recht om de gesloten overeenkomst schriftelijk en zonder opgave van redenen te herroepen binnen veertien dagen, vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst op basis van de wet van 30 mei 2014. (Staatsblad 2014, punt 827, zoals gewijzigd). In geval van schriftelijke herroeping is de klant verplicht de goederen binnen veertien dagen te retourneren. Het hierboven bedoelde recht is ook van toepassing op een natuurlijke persoon die een overeenkomst sluit die rechtstreeks verband houdt met zijn/haar beroepsactiviteit, wanneer uit de inhoud van die overeenkomst blijkt dat zij voor die persoon geen professioneel karakter heeft, hetgeen met name voortvloeit uit het voorwerp van zijn/haar beroepsactiviteit dat op basis van de bepalingen inzake het centrale register en de informatie over de beroepsactiviteit beschikbaar is gesteld . Teruggestuurde producten moeten onbeschadigd zijn, in de originele fabrieksverpakking zitten, compleet zijn en geen gebruikssporen vertonen. – Retourformulier – (klik om het formulier te downloaden)
 5. Klanten die consument zijn, d.w.z. natuurlijke personen die overeenkomsten sluiten voor doeleinden die niet rechtstreeks verband houden met hun commerciële of beroepsactiviteit, hebben het recht een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te herroepen.
 6. Goederen die zijn opgenomen in de offerte van de Verkoper en die zijn vervaardigd volgens individuele specificaties die door de Klant aan de Verkoper zijn meegedeeld, overeenkomstig Art. 38, lid 3, van de wet van 30 mei 2014. betreffende consumentenrechten, heeft de consument niet het recht de overeenkomst die hij op grond van zijn bestelling met de verkoper heeft gesloten, te herroepen.
 7. Retourzendingen moeten worden gericht aan 55-002 Dobrzykowice ul. Stenen 4 met de vermelding “retour” en vul het herroepingsformulier in – in overleg met de winkelbediende.
 8. Indien het herroepingsrecht van 14 dagen wordt uitgeoefend, zijn de kosten van terugzending van de goederen voor rekening van de koper.
 9. Zodra de verkoper de geretourneerde producten heeft ontvangen en met succes heeft gecontroleerd, stuurt hij ter bevestiging een correctiedocument voor de geretourneerde producten naar de koper.
 10. Na ontvangst van de bevestiging (kopie van het document) betaalt de verkoper de prijs van de producten terug op de door de koper opgegeven bankrekening binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen en de desbetreffende documentatie. Leveringskosten worden niet terugbetaald in geval van gedeeltelijke retourzendingen.
 11. De in de Winkel verkochte Goederen vallen onder de garantie van de fabrikant, gerekend vanaf de datum van levering van de Goederen. In het geval van een defect aan de Goederen is de Klant verplicht de klacht samen met de garantiekaart aan de Verkoper te melden De garantiegever onder de garantie zal de klacht binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van de klacht van de Klant in behandeling nemen De Verkoper zal informeren over de datum van reparatie of vervanging of weigering van diensten onder de garantie. De rechten uit hoofde van de garantie beperken of sluiten het recht van de consument om een klacht in te dienen over de goederen uit hoofde van de garantie niet uit.

VIII. Gegevensbescherming en privacybeleid

 1. Door een bestelling te plaatsen, stemt u ermee in dat de verkoper uw persoonlijke gegevens in de bestelling opslaat en verwerkt overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de wet op de bescherming van persoonsgegevens van 29 augustus 1997. (Staatsblad van 2002, nr. 101, punt 929 – geconsolideerde tekst, zoals gewijzigd). Persoonsgegevens van Gebruikers die natuurlijke personen zijn (inclusief eenmanszaken) worden door de Verkoper als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens verwerkt om de diensten van de Verkoper aan te bieden. . De verstrekking van persoonsgegevens door de Gebruiker is vrijwillig.
 2. De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen ter beschikking worden gesteld van entiteiten die krachtens het toepasselijke recht gerechtigd zijn deze te ontvangen, met inbegrip van de bevoegde gerechtelijke autoriteiten. De persoonsgegevens van gebruikers kunnen ook – voor zover noodzakelijk en vereist – worden doorgegeven aan derden, met inbegrip van entiteiten die namens de Verkoper activiteiten uitvoeren in verband met het met de Koper gesloten Contract, m.. in. aan marktdeelnemers die elektronische betalingen voor de gesloten contracten verrichten of aan marktdeelnemers die de bestelde goederen leveren.
 3. De Verkoper zorgt ervoor dat de Gebruikers wier persoonsgegevens hij verwerkt, hun rechten uitoefenen overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op toegang tot de inhoud van hun eigen persoonsgegevens en het recht om deze te corrigeren, alsmede het recht om de verwerking van hun eigen persoonsgegevens te controleren overeenkomstig de in genoemde wet beschreven beginselen.
 4. In het kader van de uitoefening van het recht om de verwerking van de eigen persoonsgegevens van de Gebruiker te controleren, heeft de Gebruiker met name het recht om een schriftelijk en met redenen omkleed verzoek in te dienen om de verwerking van zijn gegevens wegens zijn bijzondere situatie stop te zetten, alsook om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer de Verkoper deze verwerkt wanneer dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de door de Dienstverlener nagestreefde wettelijk gerechtvaardigde doeleinden of wanneer de Verkoper voornemens is deze voor marketingdoeleinden te verwerken, of tegen de overdracht van de persoonsgegevens van de Gebruiker door de Verkoper aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke dan de Verkoper.
 5. Vertrouwelijke informatie met betrekking tot Gebruikers, met inbegrip van hun persoonsgegevens, wordt door de Verkoper beschermd tegen ongeoorloofde bekendmaking of verlies en tegen vernietiging of ongeoorloofde wijziging van de aangegeven

IX. Slotbepalingen

 1. De in de online shop www.inamiot.pl genoemde producten en namen worden uitsluitend ter identificatie gebruikt en kunnen gedeponeerde handelsmerken zijn.
 2. De verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de beschrijvingen van de aangeboden goederen overeenstemmen met de werkelijkheid. De verkoper is echter niet aansprakelijk voor een verkeerde opgave van de parameters en kenmerken van de goederen of een plotselinge wijziging daarvan door de fabrikant.
 3. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze voorwaarden.
 4. De gegevens over de in de webshop www.inamiot.pl gepresenteerde producten zijn in overeenstemming met de catalogusgegevens van de fabrikanten.
 5. Alle geschillen die in het kader van transacties in de onlineshop www.inamiot.pl ontstaan, worden in eerste instantie in onderling overleg tussen de partijen opgelost, en indien de partijen niet tot overeenstemming komen door de bevoegde rechter.
 6. De inhoud van de webwinkel www.inamiot.pl vormt geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar een uitnodiging tot het sluiten van een overeenkomst.
 7. Alle zaken die niet door dit reglement worden geregeld, vallen onder de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.
Ta strona używa ciasteczek. Używając jej zgadzasz się na użycie plików ciasteczek zgodnie z ustawieniami twojej przeglądarki.Czytaj więcej.